پارتی بازی

پارتی بازی
پارتی بازی (بند پ)

یکی از رذائل اخلاقی، پارتی بازی و انتخاب افراد از راه‌های غیر صحیح و غیرقانونی است؛ که این عمل، هم خلاف قانون و هم گناه محسوب می شود.

امکانات رفاهی
استفاده اقوام از امکانات رفاهی ادارات

- استفاده اقوام از امکانات رفاهی ادارات بغیر از کارمندان و کسانی که تحت پوشش آن ادراه می باشند جایز نمی باشد

خانه مسکونی ادرات
خانه سازمانی برای خانه دار!

- استفاده از خانه های مسکونی ادارات برای افرادی که صاحب منزل هستند اگر خلاف مقررات باشد جایز نیست.

بند پ
پارتی بازی

- پارتی بازی و مقدم داشتن روابط بر ضوابط، نوعی تضییع حقوق دیگران و تبعیض میان افراد به‌حساب می‌‌آید.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.