وقت نماز

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
وقت نماز عشاء 23:21 - 1397/08/30 بازدید: 389

- واجب است نماز عشا را تا قبل از نیمه شرعی بخوانند و بعد از آن تا قبل از اذان صبح به قصد قربت بجا آورد.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر 23:07 - 1397/08/20 بازدید: 467

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

نماز، صبح، ادا، قضا
کشف قضا بودن نماز صبح بعد از خواندن آن به نیت ادا 22:01 - 1397/08/19 بازدید: 335

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار قصد وظیفه فعلیه را داشته و به اعتقاد این که هنوز وقت داخل است نماز صبح را به نیت اداء نماز را بخواند و بعدا معلوم شود که قضا شده بود، نماز صحیح است.

نماز، تقدم، ظهر، عصر
اشتباه در تقدم نماز عصر بر ظهر در تنگی وقت 22:27 - 1397/06/06 بازدید: 260

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر سهوا نماز عصر را بر ظهر مقدم بدارید و بعد از تمام کردن آن متوجه شوید نمازی که مقدم داشته اید صحیح است و بعد از آن باید نماز اول را بخوانید و اداء به حساب می آید.

نماز، حیض،‌ مغرب، عشا
پاکی از حیض قبل از نیمه شب و نماز مغرب و عشاء 23:27 - 1397/04/27 بازدید: 638

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که بعد از نیمه شب شرعی از حیض پاک شده، بنابر احتیاط واجب نماز مغرب و عشاء را به قصد مافى الذمّة قبل از طلوع صبح بخواند.

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
ضیق وقت و اولویت نماز مغرب یا عشاء 00:42 - 1397/03/05 بازدید: 793

- کسی که در وقت مخصوص نماز عشاء فقط به اندازه 5 رکعت وقت دارد، ابتدا باید نماز مغرب را بخواند.

نماز، عشا، نیمه، شب
تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب 23:24 - 1397/02/29 بازدید: 376

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نمازهای قبل کسی که طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشا را تا اذان صبح می دانسته، محکوم به صحت است.

نماز، وقت، ادا، قضا، نیت
شرط ادا بودن نماز در تنگی وقت 13:54 - 1396/12/01 بازدید: 2022

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ برای اینکه نماز در وقت ادا شود، حداقل باید یک رکعت کامل در وقت انجام شود.

زمان شروع نماز
زمان شروع نماز 06:16 - 1395/05/03 بازدید: 1386

چکیده: مستحب موکد است که انسان نماز را در اول وقت آن بخواند 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.