مصرف زکات فطره

فطره، پدربزرگ، مادربزرگ
پرداخت زکات فطره به پدربزرگ و مادربزرگ 11:48 - 1397/11/28 بازدید: 323

- نوه نمی تواند زکات فطره خودرا به پدر بزرگ و مادر بزرگ بدهد.

روزه، کفاره، فقیر، بی نماز
پرداخت کفاره روزه به فقیر بی نماز 12:54 - 1397/05/19 بازدید: 398

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پرداخت  کفاره روزه به فقیری که اهل نماز و روزه نیست، اشکالی ندارد.

فطریه، فرزند، بدهکار
پرداخت فطریه به فرزند بدهکار 22:21 - 1397/04/19 بازدید: 262

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که فرزند بدهکاری دارد می تواند زکات فطره خود را بابت بدهی وی پرداخت نماید.

روزه
بردن زکات فطره به شهر دیگر یا مصرف آن در امور فرهنگی 08:07 - 1396/04/03 بازدید: 373

- احتیاط واجب آن است که با وجود فقیر در شهر خود، زکات فطره را به شهر دیگر نبرده و احتیاط مستحب آن است که به فقرای شیعه داده شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.