محارم

حجاب
پوشش در مقابل محارم

- پوشیدن لباس آستین کوتاه بانوان در برابر محارم در صورتی که موجب مفسده نباشد، اشکالی ندارد.

محرم و نامحرم
محارم رضاعی

- برخی از محارم رضاعی کودک پسر عبارتند از: زنی که به او شیر داده و مادر و مادر بزرگ زنی که به او شیر داده است. همچنین برخی از محارم رضاعی کودک دختر عبارتند از: شوهر، پدر و پدر بزرگ زنی که به او شیر داده است.

محرم و نامحرم
محارم سببی

- برخی از محارم سببی دختران و زنان عبارتند از: شوهر، پدر شوهر و پدر بزرگ شوهر به بالا.

خانواده
محارم نسبی

- برخی از محارم نسبی بانوان عبارتند از: پدر، پدر بزرگ و سایر اجداد؛ پسر، پسر فرزند و سایر فرزندان.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.