لباس شهرت

پوشش
تعریف لباس شهرت

- لباس شهرت، لباسی است که بر خلاف شأن فرد بوده و یا جلب توجه نماید.

لباس شهرت
فروش و ترویج لباس و پوشش غربی

- هرگونه فروش و ترویج فرهنگ و پوشش غربی جایز نیست.

معیار لباس!

آیا زمان و مکان در تعیین نوع پوشش و لباس تاثیر دارد؟ آیا می شود لباسی در یک زمان، لباس عرف جامعه باشد و در زمان دیگر لباس شهرت؟!

لباس
حکم لباس شهرت

- پوشیدن لباس شهرت، (سیستانی: در صورت هتک حرمت) جایز نیست.

لباس
تعریف لباس شهرت

- لباس شهرت، لباسی است که بر خلاف شأن فرد بوده و یا جلب توجه نماید.

مانتویی برای آتش
مانتویی برای آتش

چکیده: مانتوهای پشت‌نویسی شده مهری برای ورود به دوزخ!

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.