فرق مرتاضین و انبیا

معجزه و جادوگری چه فرقی با هم دارند؟

بین کار پیامبر (معجزه) با کار مرتاض و جادوگر تفاوت وجود دارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.