عدول از نیت

نماز، نیت، عدول
عدول از نماز ادا به نماز قضا

- عدول از نماز ادا به نماز قضای واجب، در صورتی که بر اثر آن وقت فضیلت ادا فوت نشود مستحب است.

برگرداندن نیت از نماز ظهر به قضای صبح
برگرداندن نیت از نماز ظهر به قضای صبح

- اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد می تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند؛ ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد

برگرداندن نیت از نماز عصر به ظهر
برگرداندن نیت از نماز عصر به ظهر

- به طور کلی، عدول و برگشتن از نیت، حالت ها و شرایطی دارد:

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.