شیر زنان

شیر زنان مجاهد، بانوان فداکار(2) 22:19 - 1395/08/02 بازدید: 212

سید جواد حسینی

در شمارة 180 ماهنامة مبلّغان به بررسي عملكرد برخي از زنان جامعة تشيّع پرداختيم و بعضی از افتخاراتي را كه توسط آنها به جامعة اسلامي رسيده بود، بررسي كرديم؛ در آنجا از شيرزنان جامعة تشیع همچون‌«اَرْوَي» و «اُم الخير» گفتیم و اكنون ادامة اين مبحث تقديم مي گردد.

شیر زنان مجاهد، بانوان فداکار(1) 21:40 - 1395/06/09 بازدید: 145

سید جواد حسینی

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.