شرک شیعیان

علم غیب
علم غیب ابن تیمیه

ابن قیم مدعی است که ابن تیمیه علم غیب دارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.