رعایت نوبت

گرفتن جا
گرفتن جا در اتوبوس و صف

- در صف‌ها حق تقدم با کسی است که زودتر حضور پیدا کند و گرفتن جا در اینگونه موارد معنا ندارد.

نوبت
عدم‌رعایت نوبت، تعدی به حقوق دیگران است

- تعدی کردن به حقوق دیگران و عدم رعایت نوبت در کارهایی که به نوبت صورت می پذیرد، حرام است.

حق، نوبت، ویزیت
دوستی با منشی و ویزیت خارج از نوبت

- در صورتی که بیماران دیگر نوبت گرفته اند و منتظر رسیدن نوبت شان هستند، رفتن بدون نوبت، حق الناس است. 

ویزیت، منشی، نوبت
دوستی با منشی و ویزیت خارج از نوبت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ویزیت خارج از نوبت به واسطه دوستی با منشی، جایز نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.