رشد پرخاشگری

پرخاشگر
چگونگی برخورد با جوان عصبی و پرخاشگر

- چنانچه‌ پدر يا مادری خلق ‌و خويی عصبانی و پرخاشگر داشته‌ باشند، بالطبع فرزندشان‌ نيز پرخاشگر خواهد شد؛ چراکه اين‌ رفتار توسط‌ فرزند فرا گرفته‌ مي‌‌شود.

خشنونت همسر را با خشونت پاسخ ندهید!

خشونت همسرتان را با خشونت پاسخ ندهيد. خشونت را با سكوت پاسخ گوييد و در موقعيتى مناسب درباره مساله مورد نظر به بحث و گفت و گو بپردازيد.

پشت هر واکنش پرخاشگرانه‌ای، ناگفته‌هایی وجود دارد

پشت هـر واکنش انفـجاری و پرخاشگرانه‌ای، ناگفته‌هـایی وجود دارد، ناگفته‌ها و مسـائلی که روی هم تلمـبار شـده‌اند.

پرخاشگري چگونه در افراد رشد مي كند؟

علل پديد آورنده رفتار پرخاشگرانه بدین شرح است:1- عوامل ارثي و سرشتي2- علل اجتماعي3- ناكامي4- الگو برداري فرد پرخاشگر از پدر و مادر خواهر و برادر و افرادي كه كشش خاصي بسوي آنها دارد و دوستان و همسالان5- نقش اولياي مدرسه

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.