خرید و فروش چک

خرید، فروش، چک
خرید و فروش چکی که بابت قرض بوده 07:13 - 1398/09/10 بازدید: 160

- مقام معظم رهبری: خرید و فروش چکی که بابت قرض باشد حرام است.

فروش چک بابت قرض 18:24 - 1398/07/25 بازدید: 83

سوال: آیا می‌توان چک مدت داری را که بابت قرض دادن از کسی گرفته ایم، به قیمت کمتر فروخته و نقد کنیم؟

چک، فروش، مبلغ
فروش چک بابت قرض به قیمت کمتر 23:22 - 1397/08/26 بازدید: 249

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش چک مدت دار اگر چک دین باشد؛ به کمتر یا بیشتر از مبلغ آن، مانع ندارد.

چک، فروش،‌ مبلغ
فروش چک حقوق به قیمت کمتر از مبلغ آن 00:17 - 1397/07/26 بازدید: 226

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش چک مدت دار اگر برای قرض گرفتن نباشد؛ به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، مانع ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.