جریمه

خیانت
عکس العمل قرآنی در برابر خیانت همسر 12:39 - 1398/05/27 بازدید: 14231

باید پذیرفت که احساس خشم، عصبانیت، شک و تردید، آشفتگی، ترس، درد و رنج، افسردگی و پریشانی برای فردی که احساس خیانت همسرش، در ذهنش رخنه کرده، طبیعی است؛ منتهی باید عکس العمل به شکلی صورت گیرد که راه بازگشت برای طرف مقابل بسته نشود.

تنیه و توبیخ
توبیخ و تنبیه در ادارات 13:05 - 1396/11/01 بازدید: 362

- توبیخ و تنبیه در ادارات باید با اصولی همراه باشد. مانند جلوگیری از افراط و تفریط، تناسب تنبیه با جرم، مقطعی بودن تنبیه، خصوصی انجام گرفتن تنبیه و توبیخ.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.