بحران معنویت

انتهای راه معنویت‌های غربی کجاست؟

غرب اساسا به خاطر فرار از دین به نظام سرمایه‏‌داری پناه آورد و به همین علت بشر گریخته از کلیسا، هیچ گاه به دامن دین برنمی‌‏گردد. آن چه در این فراز ذکرش لازم است این است که معنویت در غرب چون با نگاه اومانیستی و انسان‏‌ محورانه دنبال می‏‌شود، نمی‏‌تواند باخداگرایی جمع شود.

جایگاه ریکی در ارائه معنویت نوین چگونه است؟

در اثبات ارتباط بین دردهای معنوی با شرایط فیزیکی و نوع رفع آن ها و نیز چگونگی ایجاد این تعادل در ریکی هیچ اصل ثابتی وجود ناشته وصرفا بر مبنای استقراء ناقص شکل گرفته است.

بحران معنویت
ریشه‌های بحران معنویت

چکیده: اگر ارتباط انسان با خدا ضعیف شد ارتباطش با دنیا قوی می‌شود. در این حالت جای دین در جان انسان به مرور تنگ و تنگ‌تر می شود تا آنجایی که دین خدا را هم دنیایی و مادی می‌کند و به‌جای اینکه خود را در خدمت راهنمایی های دین قرار دهد، دین را در خدمت امیال خود قرار می‌دهد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.