احکام پوشش

پوشش
محدوده واجب پوشش

- تمام بدن زن به استثنای کف و روی دست ها تا مچ و گردی صورت باید از نامحرم پوشانده شود.

پوشش
حکم صورت آرایش شده

-زن باید صورت آرایش شده یا دارای گریم آرایشی را از نامحرم بپوشاند.

پوشیدن ساپورت
حکم پوشیدن ساپورت و مانتوهای بدن نما و خیلی کوتاه

- پوششی که محرک شهوت باشد و جلب توجه نامحرم کند یا مفسده داشته باشد یا زمینه ساز گناه باشد، در برابر نامحرم جایز نیست و حرام است .

پوشش
احکام پوشش در مقابل محارم

- پوشیدن لباس آستین کوتاه یا آستین حلقه ای و مانند آن در برابر پدر ، برادر و دیگر محارم، در صورتی که باعث مفسده نبوده و مهیج شهوت نباشد، اشکالی ندارد.

چادر
حجاب با غیر چادر

- پوشش مناسب در هر صورت چادر است و انسان خردمند بهترین حجاب را انتخاب می کند.

حکم آرایش در حال نماز

سوال: با توجه به این که پوشیدن بهترین لباس‌ها و زینت کردن در هنگام نماز سفارش شده است، حکم آرایش در موقع نماز (استفاده از لوازم آرایشی و عطر) چیست؟

پرستاری، نامحرم، عورت
درآمد حاصل از پرستاری مرد نامحرم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پولی که پرستار زن در قبال نگهداری از مرد نامحرم دریافت می کند، حتی در صورت دیدن عورت وی هنگام تطهیر، حرام نیست.

پوشش، بانون، چادر
حجاب با غیر چادر

- پوشش مناسب در هر صورت چادر است و انسان خردمند بهترین حجاب را انتخاب می کند.

نگاه
آیا می توان بدون حجاب عکس گرفت؟

- در صورت علم به پخش شدن عکس بدون حجاب و دیده شدن توسط نامحرم، گرفتن عکس بدون حجاب جایز نیست.

منشی زن
بکارگیری منشی یا فروشنده با پوشش و آرایش خاص

- انجام فعالیت به عنوان منشی یا فروشنده با پوشش خاص و آرایشی که جلب توجه می کند جایز نیست اما کسب درآمد اگر به واسطه‌ی فروش کالای قانونی باشد اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.