احکام نگاه

عکس، کودکی، نامحرم
قرار دادن عکس دوران کودکی در معرض دید نامحرم

- اگر عکس بی حجاب دوران کودکی خانم در معرض دید نامحرم مفسده نداشته باشد، نصب آن اشکال ندارد.

نهی از منکر
تایید عکس بی حجاب در فضای مجازی

لایک و پسند زدن تصاویر بی‌حجاب، چون تأیید و ترویج باطل و گناه است، جایز نیست.

پرستاری، نامحرم، عورت
درآمد حاصل از پرستاری مرد نامحرم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پولی که پرستار زن در قبال نگهداری از مرد نامحرم دریافت می کند، حتی در صورت دیدن عورت وی هنگام تطهیر، حرام نیست.

پزشک همجنس
نبود پزشک متخصص همجنس در روستا

در صورت نبود شرایط برای رجوع به پزشک همجنس، مانند شدت بیماری یا عدم تمکن مالی رجوع به پزشک غیرهمجنس جایز است.

اضطرار در پزشکی
رعایت حریم میان پزشک و بیمار و پزشکان در حالت اضطرار

- اضطرار در نظر شرع عرفی بوده و تعریف آن بستگی به عرف عموم مردم داشته و گاهی عرف خود پزشکان است و در صورتی که امکان جدا کردن میان محل شستشو دستان بصورت خاص میان پزشکان است باید جدا کرد در غیر اینصورت و اضطرار، اشکالی ندارد.

6 . نگاه مرد به پسر زیبا

ایا درست است می گن نگاه کردن مرد به پسر زیبا حرام است؟

-------------------------------------

پاسپورت، گذرنامه، عکس، حجاب
عکس بی حجاب پاسپورت برای زنان تبعه کشور خارجی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ برای گذرنامه زنان تبعه کشور خارجی اگر عكس را زن يا محرم برداشته و ظاهر كند، الصاق آن به گذرنامه و نگاه به آن توسط نامحرم در حال ضرورت اگر مفسده اى بر آن مترتب نشود، اشكال ندارد.

حجاب، تلویزیون، زن
تولید برنامه های نامناسب برای ترویج حجاب

- طبق نظر مقام معظم رهبری، تولید و پخش برنامه هایی برای ترویج حجاب که حاوی صحنه قهقهه و جنب و جوش بانوان است، اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست.

مجازی، تصویر، حجاب، لایک
انتشار تصاویر با حجاب در فضای مجازی

- طبق نظر مقام معظم رهبری، انتشار تصویر محجبه از سوی بانوان در فضای مجازی، اگر مستلزم مفسده گردد، جایز نیست.

ازدواج، نگاه
نگاه پسر و دختر به بدن یکدیگر قبل از ازدواج

- طبق نظر مقام معظم رهبری، نگاه زوجین به بدن یکدیگر اگر: به قصد لذت نبوده، ازدواج متوقف بر آن بوده و مانعی از ازدواج نباشد، اشکال ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.