احکام نماز

نماز، نیت، قضا
خواندن نماز به نیت قضا در وقت ادا

-اگربه قصد وظیفه فعلیه وآنچه برعهده او می باشد نماز را خوانده، صحیح است.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

نماز، صبح، ادا، قضا
کشف قضا بودن نماز صبح بعد از خواندن آن به نیت ادا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار قصد وظیفه فعلیه را داشته و به اعتقاد این که هنوز وقت داخل است نماز صبح را به نیت اداء نماز را بخواند و بعدا معلوم شود که قضا شده بود، نماز صحیح است.

نماز، جماعت، اقتدا
اقتدا در ورودی مسجد و رسیدن به صف نماز جماعت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام ورود به مسجد امام جماعت در رکوع باشد در صورتی که می‌‌ترسد به رکوع امام نرسد با فاصله‌ای که صدق اقتدا بکند تکبیر را می‌‌گوید اگر چه فاصله طوری است که در حال اختیار جایز نیست و بعد به رکوع می‌‌رود و بعد خود را به صف می‌‌رساند به شرط آن که راه رفتن موجب انحراف از قبله نشود و ما بین او و صف مانع دیگری نباشد.

جماعت، نماز، اقتدا
اشتباه در تشخیص امام جماعت و اقتدا به نیت شخص خاص

- به نظر آیت الله خامنه ای اگر امام جماعت عادل باشد، نماز جماعت صحيح است.

نماز، چادر، نازک
نمازهای خوانده شده با چادر نازک

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که با چادر نازک نماز خوانده است، اگر با اعتقاد به صحت نماز بوده، نمازهای گذشته صحیح هستند.

نماز، جماعت، طبقه، دو
صحت اتصال به جماعت از طبقه دوم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نسبت به زنانی که از طبقه دوم به جماعت متصل می باشند، همین که عرفاً دو مکان مستقل محسوب نشود، کفایت کرده و جماعت صحیح است.

نماز، شب، قنوت
کیفیت نماز شب

نماز شب یازده رکعت است، هشت رکعت آن که به صورت دو رکعتی دو رکعتی خوانده می شود، و دو رکعت آن نماز شفع است، و یک رکعت هم نماز وتر نام دارد

نماز، شک، عنوان
شک در عنوان نماز حین خواندن آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار شك كند نمازى را كه مشغول خواندن آن است نماز ظهر است يا نماز عصر، چنانچه نماز ظهر را خوانده باشد، نمازى كه در دستش است باطل مى‏ شود.

نماز؛ قرائت، جهریه
وظیفه زنان در قرائت نمازهای جهریه

- می توانند بلند یا آهسته بخوانند ولی اگر نامحرم صدایشان را می شنود

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.