احکام نماز

نماز، حمد، آمین
گفتن «آمین» بعد از حمد در نماز

- گفتن «آمین» بعد از حمد هنگام نماز، موجب بطلان نماز می شود.

نماز بیهوش
نماز فوت شده در بیهوشی

- اگر شخصی تمام وقت نماز را بیهوش بوده باشد، قضای آن لازم نیست.

نماز، مهر، پیشانی
برخورد دوباره پیشانی با مهر در سجده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم و به صورتی غیر قابل کنترل به مهر برخورد کند، یک سجده محسوب می شود.

نماز، تنه، حرکت، ذکر
حرکت بدن هنگام ذکر به دلیل برخورد با دیگران

- اگر به نمازگزار در حال خواندن حمد و سوره، تنه زده شود، در صورتی که از حال نمازگزار خارج نشود، نمازش باطل نیست؛ ولی ذکری را دوباره در حال آرامش بدن تکرار کند.

شک در صحت نماز

سوال: حکم شک در صحت نماز پس از تمام کردن آن چیست؟
پاسخ:
اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه (برای مثال: شک کند رکوع کرده یا نه، یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی، شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت) نباید به شک خود اعتنا کند.[1]

تشهد زیادی

سوال: اگر کسی به اشتباه یک تشهد اضافه انجام دهد، چه باید بکند؟

پاسخ: در صورتی که از روی عمد نباشد، اشکالی برای نماز ایجاد نمی کند. [1]

گذاشتن مهر بر پیشانی

سوال: فردی که به علت درد گردن نمی تواند سر بر مهر بگذارد، آیا می تواند مهر را به پیشانی بگذارد؟

لباس نمازگزار
مقدار واجب پوشش زنان در نماز

بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است، بپوشانند.

نماز جماعت
نمازهایی که به جماعت اقامه می شوند

- نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود؛ ولی نمازهای مستحب را نمی توان به جماعت اقامه کرد، مگر نماز استسقا و نماز عید فطر و قربان.

نماز، صندلی، سجده، مهر
نماز روی صندلی و رساندن مهر به پیشانی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید پشیانی را بر مهر بگذارد و رساندن مهر به پیشانی صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.