احکام سجده

خواندن و گوش دادن هم زمان آیه سجده دار 11:40 - 1398/01/30 بازدید: 39

سوال: آیا در صورت خواندن و شنیدن همزمان آیه سجده، انجام یک سجده کافی است؟

سجده شکر
کیفیت سجده شکر 19:39 - 1398/01/22 بازدید: 248

برای سجده شکر، صرف قرار دادن پیشانی روی زمین همراه با نیّت، کافی است و احتیاط مستحب آن است که بقیۀ مواضع سجده هم بر زمین قرار بگیرد.

سجده، ذکر، حرکت
حرکت بدن هنگام ذکر سجده 21:14 - 1397/12/26 بازدید: 96

- در سجده باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد و نمازگزار نباید بدن خود را به اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود.

بلند شدن پیشانی از مهر در نماز 13:52 - 1397/12/23 بازدید: 50

سوال: اگر پیشانی بعد از برخورد به مهر، بی‌اختیار بلند شود، تکلیف چیست؟

مهر،‌ پیشانی،‌ چسبیدن
چسبیدن مهر به پیشانی در نماز 21:42 - 1397/12/21 بازدید: 163

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هرگاه در سجده اوّل مهر به پيشانى بچسبد بايد آن را براى سجده دوم از پيشانى جدا كند.

پوشیدن پاپوش در سجده 10:46 - 1397/12/16 بازدید: 66

سوال: حکم پوشیدن پاپوش (ضخیم تر از جوراب و نازک تر از کفش) در سجده نماز چیست؟

سجده، مهر، چادر، پیشانی
قرار گرفتن چادر بین پیشانی و مهر در سجده 23:33 - 1397/12/15 بازدید: 119

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چادر بین پیشانی و مهر در سجده قرار گیرد، باید پیشانی را بلند کند و مانع را از پیشانی برطرف کند و بنا بر احتياط نماز را تمام کند و نيز نماز را اعاده کند.

حرکت بدن در سجده 23:12 - 1397/12/13 بازدید: 99

سوال: آیا حرکت اعضای بدن در سجده جایز است؟

نماز، سجده، آرایش، پیشانی
انجام سجده در بین دو ابرو هنگام آرایش 19:59 - 1397/12/13 بازدید: 219

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بین دو ابرو محل سجده حساب نمی شود.

نماز، پیشانی، مهر
قرار گرفتن موی سر یا چادر بین مهر و پیشانی در نماز 19:56 - 1397/12/13 بازدید: 163

- اگر هنگام سجده، قسمتی از موی سر یا چادر بین پیشانی و مهر قرار گیرد، باید طوری که پیشانی از مهر جدا نشود، مو یا چادر را کنار بکشد و ذکر سجده را بگوید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.