احکام حق الناس

زباله
ریختن زباله در جوی آب

- هرگونه رها سازی زباله در جوی آب که موجب لطمه زدن به زندگی مردم و همچنین آلودگی گردد، جایز نیست.

نگاه، نامحرم، حق الناس
حق الناس بودن نگاه به بدن زنان نامحرم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دیدن بدن زنان نامحرم اگر چه گناه و حرام است، لکن حق الناس نیست.

سیگار کشیدن و آلوده کردن محیط تنفس دیگران

سوال: آیا سیگارکشیدن در حالتی که موجب آلوده‌شدن فضای تنفس دیگران شود اشکال شرعی دارد؟

استفاده از خودروهای دارای آلایندگی زیاد

سوال: آیا استفاده از خودروهایی که آلایندگی بیش از حد مجاز دارند اشکال دارد؟
پاسخ:

تخریب، اموال، نجات
استفاده از اموال دیگران یا تخریب آن برای نجات جان مصدومین

- اگر نجات انسان مشروط به استفاده یا تخریب اموال دیگران باشد، خسارت وارده باید از بیت المال پرداخت شود.

سیگار، محیط، دیگران
سیگار کشیدن و آلوده کردن محیط تنفس دیگران

- اگر فردی سیگار بکشد و دود سیگار او موجب آزار و اذیت دیگران شود یا اینکه ضرر قابل توجهی برای دیگران داشته باشد، این کار حرام است.

دزدی، مرغ، خروس
جبران دزدی مرغ و خروس در گذشته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در پرداخت قیمت مرغ و خروس دزدیده شده در گذشته، نسبت به تفاوت ارزش، احوط مصالحه است.

برداشت از صندوق صدقه
برداشت قرض از صندوق صدقات

-  پولی را که به عنوان صدقه کنار گذاشته‌ اید تا زمانی که به فقیر یا وکیل یا ولی او تحویل نداده اید، از ملک شما خارج نشده است و می توانید در آن تصرف کنید.

حق الناس
خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته

 خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته بدون رضایت صاحب باغ جایز نیست

احکام حیوانات
حکم تصادف با حیوانات جاده ای

- تصادف با حیوانات جاده ای اگر ملک شخصی بوده ضامن است، ولی اگر مالک خاصی نداشته ضامن نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.