احکام بیماران

جبیره
تیمم علاوه بر وضوی جبیره 09:38 - 1396/06/28 بازدید: 856

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورتی که جبیره بیش از حد معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نباشد، باید وضوی جبیره گرفته و بنابر احتیاط واجب، تیمم هم نمود.

روزه
کفاره بیماری دایمی 11:37 - 1396/05/07 بازدید: 481

- در صورت استمرار بیماری در سال های متمادی، روزه ها قضا ندارد ولی برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

روزه
قضا و کفاره بیمار 09:10 - 1396/05/02 بازدید: 213

- اگر بیماری کسی که نتوانسته روزه بگیرد، در بین سال خوب شد، باید روزه ها را قضا کند.

روزه
نماز و روزه بیماران روحی و روانی 09:01 - 1396/03/19 بازدید: 654

- بیماران روحی و روانی در صورت عدم تشخیص وقت نماز یا ناتوانی از انجام کار بدون وادار شدن، تکلیفشان ساقط می شود.

روزه
اطمینان از عدم ضرر روزه و کشف ضرر بعد از افطار 10:24 - 1396/03/18 بازدید: 255

- در صورت کشف ضرر روزه بعد از اذان مغرب با وجود اطمینان از عدم آن،‌ باید قضای آن را بجا آورد.

روزه
توصیه پزشک در مورد مضر بودن روزه 18:34 - 1396/03/17 بازدید: 216

اطمینان مکلف به مضر بودن یا نبودن روزه، بر تجویز یا منع پزشک مقدم است.

روزه
روزه با گمان اشتباه به مضر بودن آن 18:12 - 1396/03/17 بازدید: 298

- روزه با وجود ترس عقلایی از ضرر، حتی در صورت کشف خلاف، باطل بوده و قضای آن واجب است.

روزه
نظر پزشک غیر متدین در منع از روزه 18:44 - 1396/03/13 بازدید: 374

- حتی اگر از گفته پزشک غیر مسلمان نیز برای مکلف، ترس ضرر پیش بیاید، روزه حرام است.

روزه
شک مکلف و منع پزشک از روزه 18:34 - 1396/03/13 بازدید: 273

- با وجود شک مکلف، اگر منع پزشک از روزه، ترس و احتمال عقلایی برای وی ایجاد نماید، نباید روزه بگیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.