احکام بیماران

نماز روی تخت بیمارستان 19:27 - 1396/09/19 بازدید: 1062

کسی که مجبور است به رو خوابیده و در همان حال نماز بخواند باید طوری بخوابد که پاهایش رو به قبله باشد.

نماز، قضا، نشسته
نماز قضا در حالت نشسته 08:48 - 1396/08/06 بازدید: 606

- کسی که روی صندلی نماز می خواند، اگر امید خوب شدن دارد، باید برای خواندن نماز قضا، صبر کند.

جبیره
تیمم علاوه بر وضوی جبیره 09:38 - 1396/06/28 بازدید: 960

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورتی که جبیره بیش از حد معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نباشد، باید وضوی جبیره گرفته و بنابر احتیاط واجب، تیمم هم نمود.

روزه
کفاره بیماری دایمی 11:37 - 1396/05/07 بازدید: 537

- در صورت استمرار بیماری در سال های متمادی، روزه ها قضا ندارد ولی برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

روزه
قضا و کفاره بیمار 09:10 - 1396/05/02 بازدید: 222

- اگر بیماری کسی که نتوانسته روزه بگیرد، در بین سال خوب شد، باید روزه ها را قضا کند.

روزه
نماز و روزه بیماران روحی و روانی 09:01 - 1396/03/19 بازدید: 788

- بیماران روحی و روانی در صورت عدم تشخیص وقت نماز یا ناتوانی از انجام کار بدون وادار شدن، تکلیفشان ساقط می شود.

روزه
اطمینان از عدم ضرر روزه و کشف ضرر بعد از افطار 10:24 - 1396/03/18 بازدید: 270

- در صورت کشف ضرر روزه بعد از اذان مغرب با وجود اطمینان از عدم آن،‌ باید قضای آن را بجا آورد.

روزه
توصیه پزشک در مورد مضر بودن روزه 18:34 - 1396/03/17 بازدید: 233

اطمینان مکلف به مضر بودن یا نبودن روزه، بر تجویز یا منع پزشک مقدم است.

روزه
روزه با گمان اشتباه به مضر بودن آن 18:12 - 1396/03/17 بازدید: 322

- روزه با وجود ترس عقلایی از ضرر، حتی در صورت کشف خلاف، باطل بوده و قضای آن واجب است.

روزه
نظر پزشک غیر متدین در منع از روزه 18:44 - 1396/03/13 بازدید: 399

- حتی اگر از گفته پزشک غیر مسلمان نیز برای مکلف، ترس ضرر پیش بیاید، روزه حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.