احکام بیماران

نماز، صندلی، سجده، مهر
نماز روی صندلی و رساندن مهر به پیشانی 20:22 - 1397/11/17 بازدید: 272

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید پشیانی را بر مهر بگذارد و رساندن مهر به پیشانی صحیح نیست.

روزه، استیجاری، منع
تکلیف روزه استیجاری در صورت منع پزشک از آن 21:49 - 1397/11/08 بازدید: 89

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روزه استیجاری بر عهده دارد ولی به علت بیماری، پزشک او را از گرفتن روزه منع کرده، اگر مدتی برای انجام عمل، معین شده است باید مبلغ مذکور را به دهنده ی پول برگرداند و اگر مدت معین نشده چنانچه مأیوس از خوب شدن است باید مبلغ مذکور را به دهنده پول برگرداند و اگر مأیوس نشده است باید صبر کند تا خوب شود و خودش آنها را بگیرد.

استقلال (مباشرت) در وضو 20:33 - 1397/11/06 بازدید: 54

سوال: آیا کمک گرفتن از دیگران در وضو جایز است؟

پاسخ: باید خود انسان شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها را انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح به او کمک کند، وضو باطل است.

صورت، سوخته، وضو
تکلیف وضوی کسی که صورتش سوخته 21:02 - 1397/09/25 بازدید: 141

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و امکان جبیره و تیمم هم ندارد، هر مقدار از صورت را که امکان شستن آن وجود دارد، به قصد وضو بشوید، کافی است.

نماز، قضا، نشسته
احتمال بهبودی و خواندن نماز قضا به صورت نشسته 23:28 - 1397/09/07 بازدید: 206

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در حال سلامت نمازش قضا شده است، بنابر احتیاط واجب، اگر امید به بهبودی دارد در حال مریضی به صورت نشسته نماز قضا نخواند.

نایب، وضو، کوتاهی
گرفتن نایب در وضو و کوتاهی در انجام وظیفه و حکم نمازهای گذشته 23:15 - 1397/08/26 بازدید: 104

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند مسح بکند و نایب گرفته، اگر خلاف وظیفه عمل کرده است نمازهای گذشته قضا دارد.

نایب، مسح، رطوبت
وظیفه نایب برای مسح پا در وضو 23:11 - 1397/08/26 بازدید: 242

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که برای وضو نایب گرفته بايد خودش نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمى‏‌تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاى او را مسح كنند و احتياط واجب در صورت امكان ضمّ تيمم است.

صورت، سوخته، وضو، جبیره، تیمم
صورت سوخته و انجام وضوی جبیره یا تیمم 23:04 - 1397/08/20 بازدید: 382

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و آب برای آن ضرر دارد باید علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم انجام دهد و اگر تيمم بر روى زخم ممكن نيست و ضرر دارد، فقط وضوى جبيره بگیرد.

ویزیت، منشی، نوبت
دوستی با منشی و ویزیت خارج از نوبت 22:19 - 1397/07/23 بازدید: 154

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ویزیت خارج از نوبت به واسطه دوستی با منشی، جایز نیست.

وضو، تیمم، مسح، ضرر
صحت تیمم در صورت ضرر داشتن آب برای محل مسح 22:17 - 1397/07/19 بازدید: 120

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که آب برای محل مسح ضرر داشته باشد، باید تیمم نمود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.