احکام بیماران

وضو پس از عمل جراحی چشم

سوال: تکلیف وضوی کسی که عمل جراحی چشم انجام داده است، در دوران پانسمان یا مضر بودن آب، چیست؟

نبود کمک برای وضو گرفتن برای فرد ناتوان

سوال: کسی که به علت ناتوانی همیشه به کمک دیگران وضو می‌گیرد، در صورتی که فردی برای کمک نباشد، چگونه باید وضو بگیرد؟

وضو، ناتوان، کمک
نبود کمک برای وضو گرفتن برای فرد ناتوان

- کسی که خودش نمی تواند به تنهائی وضو بگیرد اگر تا اخر وقت کسی پیدا نشود که او را در وضو گرفتن کمک کند؛ با تیمم نماز بخواند.

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

اقتدا به فردی که روی صندلی چرخدار است

سوال: آیا به شخصی كه روی صندلی چرخ دار نماز می‌خواند، می‌توان اقتدا كرد؟

پاسخ:
كسی كه ایستاده نماز می‌خواند نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند.

نماز، بی هوش‌، قضا
نماز افراد بی هوش و مجنون

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسی كه در تمام وقت بی هوش بوده، قضا بر او واجب نیست.

نماز، بیمار، صندلی، قضا
خواندن نماز قضا به صورت نشسته برای افراد پیر و بیمار

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی که به علت پیری و بیماری از خواندن نماز به صورت ایستاده معذور بوده و نمازهای خود را نشسته می خواند؛ در مورد قضای نماز اگر امید به خوب شدن ندارد واجب است به هر کیفیتی که  می تواند آن را انجام دهد.

شکستگی پا و انجام مسح

سوال: کسی که پایش شکسته و نمی‌تواند مسح کند، آیا لازم است از کف پای دیگرش برای مسح کمک بگیرد یا باید نائب بگیرد؟

وضو جبیره
وضو با دست شکسته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

وضو با وجود زخم همراه خون ریزی

سوال: کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر جبیره هم بر روی آن بگذارد، دایم از آن خون می‌آید، چگونه باید وضو بگیرد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.