احکام بیماران

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 04:45 - 1399/04/12 بازدید: 587

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

نماز
نماز خواندن روی صندلی 22:39 - 1398/12/28 بازدید: 104

- کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید در حد امکان شرایط سجده را رعایت کند.

تجافی کسی که روی صندلی نماز می‌خواند 21:07 - 1398/09/24 بازدید: 136

سوال: کسی که روی صندلی نماز می‌خواند، تجافی در مورد او چگونه محقق می‌شود؟

نایب و کوتاهی در وظیفه 18:24 - 1398/07/25 بازدید: 64

سوال: کسی به خاطر گرفتی کمر نتوانسته مسح پا بکند و نائب گرفته، اگر در انجام مسح خلاف وظیفه عمل کرده باشد حکم نمازهای گذشته‌اش چیست؟

نیابت برای وضو 18:19 - 1398/07/25 بازدید: 115

سوال: اگر کسی به خاطر گرفتی کمر نتواند مسح پا بکند و نائب بگیرد، آیا نائب باید با رطوبت دست مسح کند یا از هر عضوی باشد اشکال ندارد؟

تیمم، بدل، غسل
برطرف شدن مانع و انجام غسل جنابت پس از تیمم بدل از غسل 19:41 - 1398/05/11 بازدید: 123

- کسی که به دلیل منع پزشکی، تیمم بدل از غسل کرده، پس از برطرف شدن مانع، باید غسل جنابت را انجام دهد.

نماز، صندلی، پا
نشسته خواندن نماز روی صندلی و قرار دادن پاها روی زمین 11:40 - 1398/05/03 بازدید: 839

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی به صورت نشسته نماز می خواند، در مورد نوک انگشت پا اگر می تواند باید بر روی زمین قرار دهد.

نماز، بیمار، صندلی، قضا
خواندن نماز قضا به صورت نشسته برای افراد پیر و بیمار 08:48 - 1398/04/27 بازدید: 489

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی که به علت پیری و بیماری از خواندن نماز به صورت ایستاده معذور بوده و نمازهای خود را نشسته می خواند؛ در مورد قضای نماز اگر امید به خوب شدن ندارد واجب است به هر کیفیتی که  می تواند آن را انجام دهد.

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته 22:26 - 1398/04/20 بازدید: 530

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

کما، بی هوشی، نماز
حکم نمازهای کسی که در بی هوشی به شهر دیگری منتقل شده است 18:38 - 1398/03/21 بازدید: 147

- کسی در تهران به کما رفته و به مشهد منتقل شده و  بعد از چند روز به هوش آمده است، در مشهد نمازش تمام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.