احکام بانوان

چادر
حجاب با غیر چادر

- پوشش مناسب در هر صورت چادر است و انسان خردمند بهترین حجاب را انتخاب می کند.

حکم آرایش در حال نماز

سوال: با توجه به این که پوشیدن بهترین لباس‌ها و زینت کردن در هنگام نماز سفارش شده است، حکم آرایش در موقع نماز (استفاده از لوازم آرایشی و عطر) چیست؟

سجده، مهر، چادر، پیشانی
قرار گرفتن چادر بین پیشانی و مهر در سجده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چادر بین پیشانی و مهر در سجده قرار گیرد، باید پیشانی را بلند کند و مانع را از پیشانی برطرف کند و بنا بر احتياط نماز را تمام کند و نيز نماز را اعاده کند.

نماز، آیات، حیض
وجوب نماز آیات در حال حیض

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن حائض در حال حيض وظيفه اى نسبت به نماز ندارد.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

لباس نمازگزار
مقدار واجب پوشش زنان در نماز

بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است، بپوشانند.

منشی زن
بکارگیری منشی یا فروشنده با پوشش و آرایش خاص

- انجام فعالیت به عنوان منشی یا فروشنده با پوشش خاص و آرایشی که جلب توجه می کند جایز نیست اما کسب درآمد اگر به واسطه‌ی فروش کالای قانونی باشد اشکالی ندارد.

آرایش مختصر با حفظ حجاب

-آرایش اگر عرفا زینت باشد باید از نامحرم پوشانده شود.

پوشش زن در نماز

سوال: مقدار پوشش زنان در هنگام نماز به چه مقدار باید باشد؟

زن، بچه، شوهر
ممانعت زن از بچه دار شدن بدون رضایت شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چه نفس ممانعت زن از بچه دار شدن به تنهایی موجب نشوز نشود ولی به هر حال زن بدون اجازه شوهر فی نفسه حق جلوگیری ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.