قرآن و حدیث

جنگ احد
قرآن و شرط تحقق امداد الهی در میدان جنگ

شرط تحقق کامل امداد الهی در میدان جنگ، تلاش و جدیت اهل ایمان برای مقابله با دشمنان خداست. نکته ای که در جنگ احد، با سهل انگاری مسلمین، بطور کامل تحقق نیافت.

تقوا
معاندان و معنای وارونه از پرهیزکاری

بکار بستن فرامین قرآن، به معنی بسته بودن چشم و گوش انسان نیست. نکته ای که شبهه افکنان معاند در پی القاء آن هستند.

آیا عذرخواهی گناهکاران در قیامت فایده ای دارد؟
آیا عذرخواهی گناهکاران در قیامت فایده ای دارد؟

- عده ای معتقدند در قرآن کریم پیرامون معذرت خواهی گناهکاران در قیامت تضاد وجود دارد. اما واقعیت آن است که بر اساس آیات قرآن  دنیا تنها جایی است که خداوند به ما اختیار داده تا در آن عمل کنیم و در صورت اشتباه عذرخواهی کنیم. اما قیامت مجالی برای عذرخواهی و توبه وجود ندارد.

آموزه های عقلانی قرآن
قرآن و ترس عقلایی

آموزه های قرآن و اسلام، زاییده عقلانیت و فطرت است، نه زاییده ترس، که شبهه افکنان کج فهم در پی القاء آن هستند.

عامل شرّ و بدبختی از نظر قرآن

گرچه از منظر قرآن کریم، خداوند متعال قادر مطلق  و خالق مطلق است و همه افعال به او نسبت داده می شود، امّا این بدان معنا نیست که انسان هیچ گونه اختیاری در فعل خود نداشته باشد. بلکه خداوند متعال همه چیز را خلق کرده است و در اختیار انسان قرار داده است و این انسان است که با اختیار خود خیر یا شرّ را انتخاب می کند. مانند اینکه کسی چاقویی را می سازد و در معرض فروش قرار می دهد، حال این خریدار است که از این چاقو استفاده می کند و می تواند از آن به  عنوان یک وسیله مورد نیاز در آشپزخانه استفاده کند(در مسیر صحیح و درست)  و یااینکه از آن به عنوان یک ابزار کشنده و آلت قتّاله برای کشتن و مجروح کردن دیگران استفاده کند(در غیر مسیر صحیح آن).در این صورت گرچه این چاقو(آلت قتاله) را شخص سازنده آن درست کرده است ولی هیچ کس قتل را به سازنده چاقو نسبت نمی دهد و هیچ گاه سازنده به صرف سازنده بودن مجرم نیست بلکه این خریدار و کسی که از آن استفاده کرده است به خاطر استفاده نابجا  مجرم است.

کشاورزی در قرآن
کار و تولید و کشاورزی در قرآن

قرآن کریم در آیات  به مساله کار و تولید و کشاورزی اشاره کرده است.

آیه
مبحث نسخ و علم الهی در آیات قرآن

از آن جا که خداوند هم عالم مطلق است و هم قادر مطلق، لذا نسخ نیز در راستای علم و قدرت خداوندست نه اینکه نسخ دلالت بر جهل یا نا آگاهی خداوند به مساله باشد. به تعبیر دیگر نسخ به معنای تغییر در علم قانون گذار نیست بلکه نسخ به معنای تغییر در مصلحت قانون پذیر است. 

انسان مختار یا غیر مختار

تصرف پیامبر در تمام شوون زندگی انسان ها نیست و جعل حکمی نیست لذا هیچ منافاتی با اختیار انسان ها ندارد

قرآن
فهم نادرست آیات تحدّی

از نشانه های اعجاز قرآن کریم این است که منکران وملحدان را به مبارزه و همانند آوری دعوت کرده است و اینکه تا کنون کسی نتوانسته است مانند قرآن یا مانند سوره ای از قرآن را بیاورد دلیل بر اعجاز قرآن کریم است واین آیات در هر زمان و شامل همه افراد می شود امّا نکته مهم این است که بین منکران قرآن با افرادی که اهل تحقیق اند باید فرق قائل شد. قرآن کریم نه تنها اهل تحقیق را منکر نمی داند بلکه در آیات فراوانی مردم را به تحقیق و تبعیّت آگاهانه دعوت می کند.

سوره قلم
آیه 42 سوره قلم و ادعای نا بجای شبهه افکنان

-این آیه ربطی جسم بودن خدا ندارد و در مورد مشرکین ومجرمین در قیامت می باشد و حالات آنان را تشریح می کند

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.