حکم رعایت قبله در نماز خوابیده

08:46 - 1395/05/06

چکیده: جهـت قبلـه بـرای کسـی که بـه صـورت خوابیده نماز مـی خواند، بـا توجـه بـه توانایی فرد، بـه بترتیب زیر اسـت...

حکم رعایت قبله در نماز خوابیده

جهـت قبلـه بـرای کسـی که بـه صـورت خوابیده نماز مـی خواند، بـا توجـه بـه توانایی فرد، بـه بترتیب زیر اسـت:
1. اگر توانایی داشت به پهلوی راست بخواند و جلوی بدن او رو به قبله باشد.

حضرات آیات عظام: خامنه ای و سیستانی: بنابر احتیاط واجب باید اگر می تواند به پهلوی راست بخوابد و صورت و بدن او رو به قبله باشد.
2. اگـر توانایـی خوابیـدن بـه پهلـوی راسـت را نداشـت، بـه پهلـوی چپ بخواند و جلـوی بـدن او رو قبلـه باشـد.
3. اگـر توانایـی خوابیـدن بـه پهلـوی چـپ را هـم نداشـت، بـه پشـت بخوابـد و کـف پـای او رو بـه قبلـه باشـد.
4. اگـر توانایـی خوابیـدن بـه پشـت را هـم نداشـت بـه روی «شـکم» بخوابـد و بـه گونـه ای بخوابـد کـه پاهایـش رو بـه قبلـه باشـد. [1]

آیت الله بهجت: اگـر بـه روی «شـکم» خوابیـده، بـه هـر صورتـی که ممکن اسـت نماز بخوانـد؛ ولـی تـا حـد امـکان طوری باشـد که نزدیکتر به نماز کسـی که ایسـتاده نمـاز نمـی خوانـد، بـا رعایـت مراتبی که ذکر شـد باشـد. [2]

آیت الله خامنـه ای: اگـر بـه روی شـکم خوابیـده، طـوری بخوانـد کـه سـرش رو به قبله باشـد. بـه صورتـی کـه اگـر بـه طـور معمـول بنشـیند، صورتـش رو بـه قبله قرار گیرد. [3]
آیت الله مـکارم: اگـر بـه روی شـکم خوابیـده، می توانـد به گونـه ای بخوابد که صورتش بـه سـمت قبلـه باشـد، بـه ایـن صـورت کـه بـرای نمـاز نیت کند و بعد از تکبیرةالاحـرام و حمـد و سـوره، بـرای رکـوع بـا سـر و اگـر نتواند با چشـم اشـاره کنـد و بـرای سـجده نیـز پیشـانی را روی مهـر گـذارد. [4]

-----------------------
منبع: 

[1]. توضیح المسائل ده مرجع، م 779؛ امام، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1، القیام، ص 533، م 15 و استفتا؛ بهجت، استفتائات،‌ ج 2، س 1895 و احکام پزشکی، ص 87؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 751.

[2]. بهجت، استفتائات جدید، ج 2، س 1507.

[3]. خامنه ای: استفتا(رساله مصور، مؤسسه اطلس تاریخ شیعه، ج2، ص 44).

[4]. مکارم: استفتا(رساله مصور، مؤسسه اطلس تاریخ شیعه، ج2، ص 44).

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.