احكام تیمم

00:37 - 1391/12/08
باید هر شخص احکامی که در تیمم برایش پیش می آید را بداند،مثلا بداند که اگر یکبار اشتباها بجای تیمم بدل از غسل اگر نیت تیمم بدل از وضو کرد حکمش چیست؟
احكام تیمم

بعد از بیان موارد تیمم وچیزهایی که تیمم با آنها صحیح است و کیفیت انجام تیمم،حال نوبت به احکام تیمم می رسد که باید هر شخص احکامی که در تیمم برایش پیش می آید را بداند،مثلا بداند که اگر یکبار اشتباها بجای تیمم بدل از غسل اگر نیت تیمم بدل از وضو کرد حکمش چیست؟ وموارد دیگر که احکامش خواهد آمد.
احكام تیمم

مسئله:اگر مختصرى از پیشانى و پشت دستها را هم مسح نكند، تیمم باطل است، چه عمدا مسح نكند یا مساله را نداند یا فراموش كرده باشد. ولى دقت زیاد هم لازم نیست و همین قدر كه بگویند تمام پیشانی یا پشت دست را مسح کرده کافی است.

مسئله:براى آنكه یقین كند تمام پشت دست را مسح كرده، باید مقدارى بالاتراز مچ را هم مسح نماید. ولى مسح بین انگشتان لازم نیست.

مسئله: پیشانى و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح نماید و كارهاى آن را باید پشت‏ سر هم بجا آورد و اگر بین آنها به قدرى فاصله دهد كه نگویند تیمم مى‏ كند، باطل است.

مسئله:در موقع نیت باید معین كند كه تیمم او بدل از غسل است‏ یا بدل از وضو. و اگر بدل از غسل باشد، باید آن غسل را معین نماید. و چنانچه اشتباها به‏ جاى بدل از وضو، بدل از غسل، یا به جاى بدل از غسل، بدل از وضو، نیت كند یا مثلا در تیمم بدل از غسل جنابت، نیت تیمم بدل از غسل مس میت نماید، تیمم او باطل است.

مسئله:در تیمم باید پیشانى و كف دستها و پشت دستها پاك باشد، و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد، باید به همان كف دست نجس تیمم كند.

مسئله:انسان باید براى تیمم انگشتر را از دست بیرون آورد. و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در كف دستها مانعى باشد، مثلا چیزى به آنها چسبیده باشد، بایدبرطرف نماید.

مسئله: اگر پیشانى یا پشت دستها زخم است و پارچه یا چیز دیگرى را كه بر آن بسته، نمى‏تواند باز كند، باید دست را روى آن بكشد. و نیز اگر كف دست زخم باشدو پارچه یا چیز دیگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند، باید دست را با همان پارچه به چیزى كه تیمم به آن صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دستها بكشد.

مسئله:اگر پیشانى و پشت دستها مو داشته باشد، اشكال ندارد. ولى اگر موى سر روى پیشانى آمده باشد، باید آن را عقب بزند.

مسئله: اگر احتمال دهد كه در پیشانى و كف دستها یا پشت دستها مانعى هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان پیدا كند كه مانعى نیست.

مسئله: اگر وظیفه او تیمم است و نمى‏تواند تیمم كند، باید نایب بگیرد. و كسى كه نایب مى‏شود، باید او را با دست‏خود او تیمم دهد. و اگر ممكن نباشد،باید نایب دست‏خود را به چیزى كه تیمم به آن صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دستهاى او بكشد.

مسئله:اگر بعد از آنكه وارد تیمم شد شك كند كه قسمت پیش از آن را فراموش كرده یا نه، اعتنا نكند و تیمم او صحیح است. و نیز اگر بعد از به جا آوردن هر جزء شك كند كه درست به جا آورده یا نه، اعتنا نكند و تیمم او صحیح است.

مسئله:اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تیمم كرده یا نه، تیمم او صحیح است.

مسئله:كسى كه وظیفه‏ اش تیمم است، بنابر احتیاط واجب نباید پیش از وقت نماز براى نماز تیمم كند. ولى اگر براى كار واجب دیگر یا مستحبى تیمم كند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى‏ تواند با همان تیمم نماز بخواند.

مسئله:كسى كه وظیفه‏ اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مى‏ ماند، در وسعت وقت مى‏تواند با تیمم نماز بخواند. ولى اگر بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف مى‏شود، باید صبر كند و با وضو یا غسل نماز بخواند یا در تنگى وقت با تیمم نماز را بجا آورد.

مسئله:كسى كه نمى ‏تواند وضو بگیرد یا غسل كند، مى‏ تواند نمازهاى قضاى خود را با تیمم بخواند، هر چند احتمال بدهد كه به زودى عذر او برطرف مى‏شود. ولى در صورت علم به زوال عذر تا پیش از ضیق شدن وقت باید منتظر بماند.

مسئله:كسى كه نمى‏ تواند وضو بگیرد یا غسل كند، جایز است نمازهاى مستحبى را كه مثل نافله‏ هاى شبانه روز وقت معین دارد با تیمم بخواند، حتى در اول وقت. به شرط آنكه علم به زوال عذر تا آخر وقت نداشته باشد.

مسئله:كسى كه احتیاطا باید غسل جبیره‏ اى و تیمم نماید، مثلا جراحتى در پشت او است، اگر بعد از غسل و تیمم نماز بخواند و بعداز نماز حدث اصغرى از او سر زند، مثلا بول كند براى نمازهاى بعد باید وضو بگیرد.

مسئله:اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگرى تیمم كند، بعد از برطرف شدن عذر،تیمم او باطل مى‏شود.

مسئله:چیزهایى كه وضو را باطل مى‏كند، تیمم بدل از وضو را هم باطل مى‏كند. و چیزهایى كه غسل را باطل مى‏نماید، تیمم بدل از غسل را هم باطل مى‏نماید.

مسئله:كسى كه نمى‏ تواند غسل كند، اگر چند غسل بر او واجب باشد، احتیاط واجب آن است كه بدل هر یك از آنها یك تیمم نماید.

مسئله:كسى كه نمى‏ تواند غسل كند، اگر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید. و اگر نتواند وضو بگیرد و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تیمم نماید.

مسئله: اگر بدل از غسل جنابت تیمم كند، لازم نیست براى نماز وضو بگیرد. ولى اگر بدل از غسل هاى دیگر تیمم كند، باید وضو بگیرد. و اگر نتواند وضو بگیرد،باید تیمم دیگرى هم بدل از وضو بنماید.

مسئله:اگر بدل از غسل تیمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مى‏كند براى او پیش آید، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند، باید وضو بگیرد. واگر نمى‏تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو تیمم نماید.

مسئله:كسى كه وظیفه‏ اش آن است كه بدل از وضو و بدل از غسل تیمم كند، همین دو تیمم كفایت مى‏ كند و تیمم دیگرى لازم نیست.

مسئله: كسى كه وظیفه‏ اش تیمم است، اگر براى كارى تیمم كند، تا تیمم و عذر او باقى است، كارهایى را كه باید با وضو یا غسل انجام داد، مى‏ تواند به جا آورد. ولى اگر با داشتن آب براى نماز میت‏ یا خوابیدن تیمم كرده، فقط كارى را كه براى آن تیمم نموده مى‏ تواند انجام دهد. و در مورد تیمم به خاطر تنگى وقت، به احتیاط واجب سایر غایات را انجام ندهد.

مسئله:در چند مورد مستحب است نمازهایى را كه انسان با تیمم خوانده، دوباره بخواند: اول: آنكه از استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب كرده و با تیمم نماز خوانده است. دوم: آنكه مى‏ دانسته یا گمان داشته كه آب پیدا نمى‏ كند و عمدا خود را جنب كرده و با تیمم نماز خوانده است. سوم: آنكه تا آخر وقت عمدا در جستجوى آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مى‏ كرد، آب پیدا مى‏ شد. چهارم: آنكه عمدا نماز را تاخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است. پنجم: آنكه مى‏ دانسته یا گمان داشته كه آب پیدا نمى‏ شود و آبى را كه داشته ریخته است.1
_____________________________________________________________________________________________
1:برگرفته از مسئله 702 تا727رساله امام

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.