وضعيت مذهب مصر در دوره فراعنه چگونه بود؟

14:05 - 1396/05/21

مصريان از مراحل مختلف اديان ابتدايي گذر كردند و به خدايان محلي كه معمولا به شكل حيوانات اهلي و وحشي بود روي آوردند. پرستش فرعونها و خدايان اساطيري نيز معمول بود. مصريان قديم به موجودات غيبي بسياري معتقد بودند و خداياني با اسما و صفات مختلف داشتند.

مصر يكي از كشورهاي بسيار معروف جهان باستان بود. اين سرزمين تمدني بزرگ و حكومتهايي مقتدر داشت. نژاد مصريان قبطي بود و واژه «Egypt>» كه در زبانهاي اروپايي براي مصر به كار مي رود، با كلمه قبطي در ارتباط است. مصريان از مراحل مختلف اديان ابتدايي گذر كردند و به خدايان محلي كه معمولا به شكل حيوانات اهلي و وحشي بود روي آوردند. پرستش فرعونها و خدايان اساطيري نيز معمول بود. مصريان قديم به موجودات غيبي بسياري معتقد بودند و خداياني با اسما و صفات مختلف داشتند. هنگامي كه فراواني خدايان موجب زحمت شد، از شمار آنها كاستند و حتي در دوره كوتاهي تنها به خداي آفتاب معتقد شدند. در آن دورانها اعتقاد به الوهيت حيواناتي مانند شير، تمساح و برخي پرندگان و جوندگان و برخي حيوانات اهلي مانند قوچ رواج يافت. پرستش گربه نيز نزد آنان بسيار اهميت داشت. ايرانيان دوره هخامنشي در يكي از جنگ هاي خود با مصريان، تصوير گربه را روي سپرهاي خود نقش كرده بودند؛ از اين رو، مصريان به احترام آن تصاوير از تيراندازي و شمشير زني خودداري كردند و در نتيجه، پيروزي نصيب ايرانيان شد. 

پرسش: وضعيت مذهب مصر در دوره فراعنه چگونه بود؟

مصر يكي از كشورهاي بسيار معروف جهان باستان بود. اين سرزمين تمدني بزرگ و حكومتهايي مقتدر داشت. نژاد مصريان قبطي بود و واژه « Egypt>» كه در زبانهاي اروپايي براي مصر به كار مي رود، با كلمه قبطي در ارتباط است. مصريان از مراحل مختلف اديان ابتدايي گذر كردند و به خدايان محلي كه معمولا به شكل حيوانات اهلي و وحشي بود روي آوردند. پرستش فرعونها و خدايان اساطيري نيز معمول بود. مصريان قديم به موجودات غيبي بسياري معتقد بودند و خداياني با اسما و صفات مختلف داشتند. هنگامي كه فراواني خدايان موجب زحمت شد، از شمار آنها كاستند و حتي در دوره كوتاهي تنها به خداي آفتاب معتقد شدند. در آن دورانها اعتقاد به الوهيت حيواناتي مانند شير، تمساح و برخي پرندگان و جوندگان و برخي حيوانات اهلي مانند قوچ رواج يافت. پرستش گربه نيز نزد آنان بسيار اهميت داشت. ايرانيان دوره هخامنشي در يكي از جنگ هاي خود با مصريان، تصوير گربه را روي سپرهاي خود نقش كرده بودند؛ از اين رو، مصريان به احترام آن تصاوير از تيراندازي و شمشير زني خودداري كردند و در نتيجه، پيروزي نصيب ايرانيان شد. موجوداتي خيالي با سر حيوان و تن انسان، در اعتقادات ايشان وارد شد و بتهايي به اين شكل ساختند و پرستيدند. هنگام مسافرت در رود نيل، براي مصونيت از خطر تمساحهاي آدمخوار، نخست به معبد بسيار شكوهمند تمساح مي رفتند و با پرداخت صدقه و نذري، به خيال خود تأمين جاني مي گرفتند.

منبع: آشنايي با اديان بزرگ، حسين توفيقي.

برگرفته از سایت پرسمان دانشجویی

 

امتیاز: 
No votes yet
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 286