دفاع از تعدد زوجات

در پاسخ به فردی که ادعا کرده بود: عشق فقط یه دونه است چه این دنیا چه هر جای دیگه و به برخی آیات و روایات حمله ور شده بود، خانمی چنین پاسخی را ارسال کرده است:

خواهرگرامی تاذهنت بازنکردی دهانت رابازنکن !!
عزیزخانم وخواهرگرامی جواب سوال شمامثل این می می ماندکارفرمایی که چندگارگرداردوتحت امرش کارمی کنددیگ برنج درست کرده که به هرکارگری یک بشقاب بدهدوازآن سهم داشته باشندوگرسنگی گارگران برطرف گرددولی شمامتاسفانه دیگ برنج کامل درکنارخودگذاشته ایداصلا بفکرآن نیستیدکه کارگران سهمی داشته باشند.
شمانه تنهادیگ برنج کامل کنارخودگذاشته ایدبلکه انتظارات پیش ازحدوتوقعات بیجایی دارید...وخودتان راسهامداراصلی دیگ برنج میدانیددرحالیکه سهم همه کارگران نسبت به آن دیگ برابرویکسان است. اصلابفکرکارگران وبه آنان بهانمی دهیدکه سهمی ازآن دیگ برنج داشته باشند.
ضمنایعنی چی که خداوندهرچیزی راجفت جفت آفریدشماکه علمی نداریدصحبت نفرماییددخترخانم.
کجای دنیادیدی که همه جفت جفت هستندالان بعضی هاهستندچهارزن داردحتی پیامبران تا دوالی نه زن داشتند.
مگرمیشودتوبهشت کسی که سه زن داردوهرسه آن عاشق آن مردباشندیکی از زنهای مردبگویدتو ازآن منی آن دو زن دیگرحقی بهت ندارد !!!! مثل همان دیگ برنجی بودکه برای شمامثال زدم .
مگرمیشودمردی که چندزن داردوهمه زنهایش زن عاشق آن مرداست ویکی اززنهای آن مرداعتراض کندتوجزمن نبایدزنهای دیگرت ببینیدتومالک اصلی من هستیدوزنهای دیگرت ازسهم توبی بهره باشددرحالیکه هرسه زن عاشق آن مردباشند !!!!
عزیزخانم وخواهرگرامی که خودرامالک اصلی وسهامدار کامل ازآن مردمیدانیداین رابدانیدو آگاه باشیدهمه بندگان درنزدخداوندیکسان وبرابراست همانا درنزدخداوندباتقواترین انسانهاملاک است .به عنوان مثال هرکسی زحمتی بیشتری بکشدوکاربیشتری انجام بدهدنه تنهامزدش بیشتراست بلکه اولویت متعلق به آن فرداست .نه اینکه کسی بیکارتوخونه بشیندبدون اینکه کاروزحمتی انجام بدهداززمین وآسمان برایش پول بباردرحالیکه هیچ تلاش وهیچ زحمتی نکشیده فقط انتظارات بیجایی دارد. درحالیکه درنزدخداوندهمه انسانهاباهم برابرویکسان می باشد.خواهرگرامی وخواهرمحترم که خودراسهامداراصلی میدانیدبرو زحمت بکش وکارکن براساس تلاش وکارت مزدت به شماتقدیم میکند.انشاالله که به منظورمن پی برده باشیدبه عنوان مثال اگرشماعاشق فردی باشیدوکس دیگرپیداشودکه چندین برابرشماعاشق باشدوتلاش آن فردبیشترازشماباشداولویت اصلی آن فردکه ازشمابیشترتلاش کرده وبیشترازشماعاشق است خواهدبودزیراکه سهامداراصلی آن فرداست .یعنی چی که شمابهش برسیدولی فرددیگربهش نرسد!
عجب آدمی هستیدمنتهامن درطول زندگی آدم زیاددیدم تنهاچیزی که ازهمه کمتردیدم انسانیت ازآدمها بودانشاالله که آدمهاتبدیل به انسان گردد !!!واین هم یادتان باشدکه تنهاچیزی که درجه اش بیشترومقامش بالاتراست انسانیت است.
وگاهی آدمهایی مشاهده کردم که حتی ازرده حیوانیت پایین تروپست تربوده وهستند.
ولی مامردم به چنددرجه تقسم میشویم .
حیوانیت،آدمیت،انسانیت !!
این آدمهاهستندکه راه خودراانتخاب میکندکه یادر درجه آدمیت بماندیااینکه خودرادرمرتبه ای برساندکه درجه انسانیت است وهم ادمهامیتواندازرده آدمیت پایین ترگرددکه میشودگفت حیوان وهم میتوان ازحیوان هم پست ترشوند.
درشگفتم ازبعضی آدمهاگاه درعظمت تاآنجااوج می گیردکه درافکارنیزنمی گنجدوگاه درپستی چنان میشودکه هیچ جانورنجسی به اونمی رسد !!
برو یک کمی اززندگی همسریوسف نبی مطالعه کن ،اخلاق ورفتارش نسبت به زلیخایادبگیروببینیدسبک زندگی اش چطوری بوده وقتی یادگرفتیدوبه درجه انسانیت رسیدید !! بعدبیاییداظهارونظرفرمایید....
وقتی همسریوسف نبی دیدزلیخابیشترازش عاشق است .
ازیوسف نبی درنزد پادشاه اعتراض کردگفت چرابفکرزلیخانبودی تمام هستی اش وتمام زندگی اش وتمام ثروتش در راه تونابودکرد.
ویوسف نبی لب به سخن کشود من از زندگی زلیخااز زمانی که زندان بودم خبرنداشتم... ولی وقتی یوسف نبی حال و روز زلیخا رادید یوسف نبی باگریه ازخداوندمتعال طلب مغفرت کرد.
ویوسف نبی اجازه همسرش راگرفت و باهاش ازدواج کرد .
شمایی که دیگ برنج کنارخودگذاشتیداصلااجازه نمیدهیدکه یک بشقاب به طرف مقابل برسدواصلابه آن فکرنمی کنیدکه کارگران دیگرگرسنه است یاخیرادعای مالکیت وسهامداراصلی دیگ برنج میدانیددرحالیکه همه کارگران دریک سطح هستندوهمه بندگان درنزدخداوندیکسان وبرابراست !!
عزیزخانم هرکسی که زحمت بیشتروتلاش بیشترنسبت به دیگ کرده باشدسهمش ازآن دیگ بیشتراست .

-------------------------------------

کاربران محترم مي‌توانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: http://www.welayatnet.com/fa/forums
همچنين مي‌توانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال و از طریق کدپیگیری که دریافت میکنید پاسخ را مشاهده نمائید: http://www.welayatnet.com/fa/node/add/forum
تمامي کاربران مي‌توانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي را که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگه‌دارند و به آن استناد کنند و همچنين نظراتشان جهت نمايش، ديگر منتظر تاييد مديرانجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد: www.welayatnet.com/fa/user/register

http://welayatnet.com/node/133943

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

در مورد صادق نبودنت همین بس که یکبار اسمت رو نرگس میزاری یه بار سکینه یه بار ......

تصویر نرگس. .
نویسنده نرگس. . در

سلام برشما .
ازاین که متن من بسیارطولانی است ماراببخشایید.

انشاالله که طاعات وعبادات شمادراین ماه پربرکت رمضان موردقبول خداوندبگردد.

گفتیدکه اگرمن شوهرداشته باشم اگرشوهرم باچندزن حال کندآیامن ناراحت میشوم یاخیر؟
اگرزنهایش بدون عقدصورت گرفته باشدحتماناراحت خواهم شدولی اگرزنهایش شرعی وقانونی باشدناراحت نخواهم شدولی به شرطی که زنهایش باتقوا وباایمان وقرآن خوان اخلاق ورفتارش سوبه انسانیت باشدوشوهرم باهمه زنهایش به یک دیدنگاه کندیعنی اینکه دربین زنهایش عدالت رابرقرارکندیعنی اینکه اگربه تفریح برودواگرخواست لباسی بخردبه یک اندازه باشدنه اینکه به بعضی زنهایش عدالت برقرارنکندبه عنوان مثال شمافرض کنیدکه دوفرزندداریدبه یکی ازفرزندان محبت می کنیدوبه فرزنددیگرمحبت نمی کنیدمسلمافرزندی که ازمحبت پدر ومادر بدور است نه تنها زندگی برایش زجرآوراست بلکه ممکن است دست به کارهای خطرناک بزند.پس بایدبین هردو فرزندعدالت برقرارشود.

ولی ازنظرمن اگرشوهرم خواست زنی رابرتری بداندبایدازلحاض تقواوقرآن خواندنش وانسانیتش برتری بداند..

گفتیدکه شوهران اگرچندزن داشته باشدهمه انسانهاناراحت میشودکه اگرهمه مطالبی که من فرستادم بخوانیدمتوجه خواهیدشدکه اینطورنیست الان من کسانی دیدم ومشاهده کردم که شوهرانشان دو زن داشتندولی باعشق  صفازندگی می کردندجدیداچندروزپیش دریک ازشبکه تلویزیون نشان میدادکه مردی دو زن داشت ومردباهردوی آنان به یک دیدتماشامیکردوعدالت رادربین هردو زن برقرارکرده بودوزندگی بسیارآرام وبسیارباعشق وصفاداشتند .
مثلا آیا همسریوسف نبی وقتی دیدکه زلیخابشدت عاشق یوسف نبی است آیامخالق زلیخابودکه نبودبلکه اصرارداشت که یوسف نبی بازلیخاازدواج کندحتی ازیوسف نبی اعتراض کردکه چرا از زندگی زلیخاخبرنداشته اید که یوسف نبی پاسخ دادمن اززمانی که به زندان بودم از زلیخاخبرنداشتم چه میدانستم که زلیخابا آن زیبایی وبا آن مقام وثروتش به چنین روزی دربیاد .زمانی که یوسف نبی اززلیخاپرسید
  یوسف: این تو هستی زلیخا ؟ 

زلیخا : روزی من بودم اکنون همه تویی ، زلیخایی در میان نیست. 
 نمی پرسی آن همه ثروت و مکنتم چه شد؟

 یوسف : همه در راه یوسف خرج شد. . 

زلیخاـ نمی پرسی آن همه جاه و جلالم کجا رفت؟ ـ 

یوسف: شنیده ام همه را در راه من فنا کرده ای . ـ 

زلیخانمی پرسی آن همه زیبایی و جمال چگونه زایل شد؟

یوسف ـ درد عشق جان سوز است و تن گداز حال بگو آن همه عشقت به یوسف کجاست؟ 

زلیخا. ـ آن عشق هنوز پابرجاست ، با تمام وجود آن را پروریده ، درون سینه محفوظ داشته ام.. .

ویوسف نبی ازخداوندباگریه طلب مغفرت کردواجازه همسرش راگرفت وباهاشازدواج کرد....

ازمن سوال کردیداگردختری شدیداعاشق شوهرم باشدمن چکارمیکنم ؟!!
من نمیتوانم بخاطرآسایش وراحتی خودم زندگی آن دختررانابودکنم .شایدآزمایش ازطرف خداباشدومن نباید بخاطرزندگی این چندروزدنیاکه مثل بادمی گذردزندگی کسی دیگری رانابودکنم اگرزندگی کسی دیگری بخاطرعشق به شوهرم رانابودکنم چطوری من به خداو وائمه معصومین نگاه کنم درحالیکه این دنیامحل آزمایش است وخوشاکسی که ازاین آزمایشات دنیا پیروز وسربلند بیرون می آید.
کسی که عشق خدا واسلام درقلبش باشدبه این راحتی اسیرخواسته های نفسانی وشیطانی قرارنمی گیرد .البته من نظرخودم به شماعرض کردم اینکه بپذیریدیانپذیریدنظرباخودتان است .ازاین بیشترمن نمیدانم .

انشاالله که درکارتان موفق ومویدوسربلندباشدوانشاالله که همه مردم کشورماراه خدادرپیش بگیردوبه دستورات قرآن عمل کندوهیجگاه آخرت خودرابالذتهای زودگذردنیانفروشند.

عزیزخواهر وعزیزبرادرمن ازاین بیشترنمیدانم ودرصورت سوال داشتن می توانید ازامام جمعه شهرستان خودسوال کنیدچون آنان بیشترمیداندوبیشترمیتواندبه شماکمک کند.

موفق ومویدباشیدیاعلی.

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

تخصص تو ، توی طولانی نوشتنه وگرنه همه این داستان سرایی ها را میتونستی توی نهایتا چهار الی پنج خط بنویسی

اما طولانی مینویسی چون دنبال جواب نیستی

دنبال ارضای نیازهای عاطفی و نداشتن شوهر هستی

میخواهی قبول کن میخواهی نکن

مطمئنم اگر تو خودت شوهر داشتی ، اگر احساس میکردی شوهرت میخواد با چند نفر دیگه حال کنه تا مرز خودکشی میرفتی

توی یه نظر دیگه نوشته بودی مردی رو دوس داری و دیدی با زن قانونی و شرعیش داره کیف میکنه اعصابت خورد شد میخواستی خود کشی کنی!!!!! در مورد کی؟؟؟؟؟ در مورد کسی که هیچ نسبتی با تو نداره و داره با زن خودش حال میکنه

بعدا الان اومدی ادعا میکنی اگر شوهرت که مال تو هست بخواد بره با چند تا زن دیگه حال کنه عین خیالت نخواهد بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نه دروغ میگی.

تصویر نرگس...
نویسنده نرگس... در

اولاافرادنه تنهابه فکرخودنیستندبلکه به فکردیگران هم هستندتنهاانسانهای خودخواه هستندکه همه عالم هستی راازآن خودمی داند !!

 

ثانیاتمام خانم های متاهل اینجورنیستندکه فقط سقف خانه رافقط بالای سرخودبداندزمین آسمان نمیتوانندیکی شوندهمانطوری که ظالم ومظلوم هیجگاه یکی نخواهندشد !!

 

ثالثا شماگفتیدکه خانم های مجردهمش می گویندچرابعضی هابه فکرخودهستندوبفکردیگران نیستندغافل ازاینکه اگرخودشان متاهل بودنداین استعمارگری راخودشان هم انجام میدادند !!
یعنی اگرشماکافرشویدانسانهای دیگرکافرخواهندشدیعنی اگرشمابه سمت گناه کشیده شویددیگران هم همچون شمابه گناه کشیده خواهندشد.عزیزجان عقل وهوش انسانهااخلاق ورفتارانسانهابایکدیگرمتفاوت است .
ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ " ﻓﻬﻢ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ "
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ " ﺩﺭﮎ ﻭ ﺍﺩﺏ "
ﺁﺩﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ
ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ !
ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ عزیزجان  ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﯾﻦ " ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ " ﺍﺳﺖ .

رابعاچراشماهمه آدمهاوانسانهابه یک دیدنگاه می کنیدوفکرمیکنیدهمه عین شمافکرمی کندهیچ حیوانی وهیچ آدمی وهیچ انسانی رابادیدخودنه تنهانگاه نکنیدبلکه هیچگاه بدون علم وبدون هیچ مطلبی عزیزجان اظهارنظرنفرماییدکه درغیراینصورت انسانیت خودرازیرسوال بردید .

خامسا هوش انیشتن صدوشصت است حتی دانشمندانی هم بودندومشاهده شدندکه بعضی آنان به دویست هم می رسد.هیجگاه یک نابغه بایک انسان معمولی مقایسه نفرماییدزیراکه سطح علمی اش وحتی افکارش بایک انسان معمولی اززمین تا آسمان فاصله است و یایک انسان بسیارباتقواوخداترس بایک آدمی که اصلاباتقوانیست سطح افکارش باآن فردفاصله زیادی دارد.

سادسا .  عزیزجان هیچ خانمی مثل همسریوسف نبی نیست به عنوان مثال خانم های باتقوا مثل همسریوسف نبی دردنیابسیارکمیاب ونادراست همانطوری که انسانهای نابغه کمیاب ونادراست ودرنتیجه هیجگاه نبایدیک فردهمه رابادیدخودمقایسه کنداگردیدیدفردی همه رابه دیدخودوهمانندخودباعقل ودرایت وباخواسته های درونی خودنگریست بدان که عقلش ناقص است وانسانیت خودرازیرسوال برده است.پیامبر.ص.می فرمایدهرکسی که فریادکمک خواهی کسی بشنودوبه فریادش نرسددین نداردوحدیثی ازامام اول شیعیان امام علی .ع.داریم که فرموده است کسی که دادمظلومی بشنودوبه دادش نرسددین ندارد .
انشاالله که به منظورمن پی برده باشیدهمه انسانهاباهم برابروبردارندهمانادرنزدخداوندباتقواترین انسانهاملاک است .ﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﺷﺘﯽ؛ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﻣﺎ
ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮﺵ؛ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺑﻮﺩ،
ﺳﮓ ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ؛ﺍﮔﺮ ﻟﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻮﺩ، ﻣﯿﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ؛ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﻟﻠﻪ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﻨﯽ، ﻧﻈﺮﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮ
ﺑﺎﺵ؛ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﻓﻜﺮﺵ ؛ﺷﺮﯾﻒ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺟﺰ
ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﺩ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﯿﮑﺶ .

نویسنده elham63 در

ولی قبول کنین تو این زمونه هیچ زنی نه تنها راضی به دو همسر بودن مردش نیست بلکه تنفر هم پیدا میکنه ....چنین چیزی ندیدم و فک کنم امکانش نیست

تصویر ودزب
نویسنده ودزب در

تواین دنیاهرچیزی ممکن است .

تصویر ساسان رضایی
نویسنده ساسان رضایی در

به نظر من افراد حال یکدیگر را تشخیص نمیدند و فقط به فکر خودشون هستند

خانمهایی که متاهل هستند همش میخواهند سقف را فقط برای بالای سر خودشون ببینند

و خانمهای مجرد همش میگویند چرا بعضی ها فقط به فکر خودشون هستند و به فکر دیگران نیستند، غافل از اینکه اگر خودشون هم متاهل بودند این استعمارگری را خودشان هم انجام میدادند

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 190