احکام نماز

نماز مسافر
تمام خواندن نماز توسط مسافر 00:37 - 1399/01/13 بازدید: 124

- گر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

نماز
بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت 15:41 - 1399/01/12 بازدید: 103

- به نظر مقام معظم رهبری واجب نیست نماز قضا فورا خوانده شود، ولی نباید انجام آن را به قدری تأخیر بیندازد که استخفاف به نماز محسوب شود.

مسافر
وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز 01:16 - 1399/01/11 بازدید: 74

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

نماز نشسته
نماز خواندن به صورت نشسته 22:39 - 1398/12/28 بازدید: 110

به طور کلی انسان تا می تواند باید ایستاده نماز بخواند، هر چند با تکیه کردن بر چیزی باشد و اگر نمی تواند، یا مشقت زیاد دارد، یا خوف ضرر دارد، می‌تواند نشسته نماز بخواند.

نماز
نماز خواندن روی صندلی 22:39 - 1398/12/28 بازدید: 86

- کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید در حد امکان شرایط سجده را رعایت کند.

قبله
رعایت نکردن جهت قبله 23:04 - 1398/12/21 بازدید: 88

- انحراف از قبله جایز نیست، ولی اگر انحراف از قبله کم باشد به گونه‌ای که عرفا رو به قبله محسوب شود، نماز صحیح است.

نماز
نماز با دستکش 22:17 - 1398/12/21 بازدید: 570

- خواندن نماز با  پوشیدن دستکش اشکال ندارد.

نماز جعفر طیار
کیفیت نماز جعفر طیار 01:26 - 1398/12/19 بازدید: 435

- نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتی است، در هر رکعت حمد و سوره و بعد از آن پانزده مرتبه: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّه وَ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَر» خوانده شود، همین تسبیحات را ده مرتبه در رکوع و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع، و ده مرتبه در سجدۀ اول و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن و ده مرتبه در سجدۀ دوم و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن گفته شود.

نماز
نگاه به موبایل در نماز 11:05 - 1398/12/17 بازدید: 152

- نگاه به موبایل در حال نماز مادامى كه صورت صلاتى را محو نكند(حالت نماز را به هم نزد)، اشكال ندارد.

نماز
برخواستن از سجده یا رکوع پیش از امام جماعت 15:11 - 1398/12/15 بازدید: 113

- اگر پیش از امام جماعت و به صورت غیر عمدی، از سجده یا رکوع سر برداشته شود، اگر بدانید که در صورت برگشت، به سجده یا رکوعِ امام جماعت می رسید، باید برگردید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.