احکام نماز

نماز، نیت، قضا
خواندن نماز به نیت قضا در وقت ادا

-اگربه قصد وظیفه فعلیه وآنچه برعهده او می باشد نماز را خوانده، صحیح است.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

نماز، صبح، ادا، قضا
کشف قضا بودن نماز صبح بعد از خواندن آن به نیت ادا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار قصد وظیفه فعلیه را داشته و به اعتقاد این که هنوز وقت داخل است نماز صبح را به نیت اداء نماز را بخواند و بعدا معلوم شود که قضا شده بود، نماز صحیح است.

نماز، جماعت، اقتدا
اقتدا در ورودی مسجد و رسیدن به صف نماز جماعت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام ورود به مسجد امام جماعت در رکوع باشد در صورتی که می‌‌ترسد به رکوع امام نرسد با فاصله‌ای که صدق اقتدا بکند تکبیر را می‌‌گوید اگر چه فاصله طوری است که در حال اختیار جایز نیست و بعد به رکوع می‌‌رود و بعد خود را به صف می‌‌رساند به شرط آن که راه رفتن موجب انحراف از قبله نشود و ما بین او و صف مانع دیگری نباشد.

کثیر، السفر، سفر،‌ نماز، روزه
کثیر السفر و تکلیف نماز و روزه در مسیر 18 و 22 کیلومتری

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر وضعیت مذکور حداقل سه ماه به مقدار مسافت شرعی ادامه دارد و در طول هفته _ غیر تعطیلات _ به جهت شغل مسافر هستید و یا اگر مدت طولانی مثلا یک سال در هر ده روز یک سفر شغلی دارید، نماز در محل کار و بین راه تمام و روزه صحیح است.

جماعت، نماز، اقتدا
اشتباه در تشخیص امام جماعت و اقتدا به نیت شخص خاص

- به نظر آیت الله خامنه ای اگر امام جماعت عادل باشد، نماز جماعت صحيح است.

مسجد، حرام، نماز
استفاده از مال حرام در بنای مسجد و حکم نماز در آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ با توجه به اینکه معاملات بر ذمه انجام می شود، اقامه نماز و رفت و آمد در مسجدی که در خرید زمین، ساخت بنا یا خرید فرش از مال حرام استفاده شده، اشکال ندارد.

سفر، قصد، خروج، مسافت، شرعی
قصد ده روز در سفر و خروج از شهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که قصد ده روز داشته و علم به خروج از شهر داشته ولی نمی دانست به اندازه مسافت شرعی هست یا نه، اگر معلوم شود که به اندازه مسافت شرعی بوده، قصد ده روز منعقد نشده و نماز ها باید قصر بخواند.

نماز، روزه، قضا، فرزند
انجام نماز و روزه قضای وصیت شده پدر و دریافت اجرت

- به جا آوردن نماز و روزه قضای وصیتی پدر با اخذ اجرت توسط فرزندان اشکالی ندارد.

نماز، چادر، نازک
نمازهای خوانده شده با چادر نازک

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که با چادر نازک نماز خوانده است، اگر با اعتقاد به صحت نماز بوده، نمازهای گذشته صحیح هستند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.