احکام نماز

حجامت
تطهیر بعد از حجامت

- بعد از حجامت تا زمانی که آب برای محل حجامت ضرر دارد نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

سفر، نیت، گناه
نیت ارتکاب گناه در سفر و تکلیف نمازهای گذشته و حال

- کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به‌خاطر معصيت کرده، نمازش را تمام بخواند.

نماز، آیات، گذشته
نمازهای آیات خوانده شده با محاسبه بسم الله به عنوان جزء سوره

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که از روی جهل به مسأله، «بسم الله» را جزء رکوع نماز آیات حساب می کرده،‌ نمازهای گذشته اش صحیح است.

تکرار، حمد، جماعت
تکرار حمد و سوره توسط مأموم در نماز جماعت

- اگر مأموم صداى قرائت امام را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا بشنود، نباید حمد و سوره را بخواند.

نماز، لباس، نجس
صحت نماز با اشیاء و لباس نجس

- نماز خواندن با اشیاء و زیور آلات نجس که همراه نمازگزار است مانند انگشتر و تسبیح جایز است.

ذکر، رکوع،‌ نماز
کیفیت ذکر رکوع نماز

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ذکر رکوع عبارت است از یک بار گفتن « سبحان ربی العظیم و بحمده» یا سه بار گفتن «سبحان الله».

نماز، ذکر، حرکت
حرکت غیر ارادی هنگام نماز

- چنانچه حرکت مختصر هنگام نماز به صورت غیر اختیاری یا اشتباهی (برای لحظات کوتاهی) صورت بگیرد، اشکالی ندارد.

نماز، بی هوش‌، قضا
نماز افراد بی هوش و مجنون

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسی كه در تمام وقت بی هوش بوده، قضا بر او واجب نیست.

نماز، ناتوانی، حفظ
حکم ناتوانی در حفظ حمد و سوره در نماز

- کسی که نمی تواند حمد و سوره نماز را از حفظ بخواند، می تواند از روی نوشته بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.