احکام نماز

نماز، بدن، آرامش
حکم نمازهای خوانده شده با کودک در بغل و بدن ناآرام 22:40 - 1398/11/02 بازدید: 45

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که به علت نداستن مسأله، در حالی که بدن آرام نبوده و کودک را بغل کرده ذکر گفته باشد، نمازهای گذشته را که با اعتقاد به صحت خوانده، اشکال ندارد و قضا لازم نیست.

وطن
اعراض از وطن 22:06 - 1398/11/02 بازدید: 40

- اگر کسی برای زندگی در شهر دیگر، بدون نیت اعراض، از وطنش خارج شود اما بداند که دیگر برنخواهد گشت، اعراض محقق می شود.

رکوع، زانو، دست
کیفیت قرار گرفتن دست روی زانو در رکوع 22:48 - 1398/11/01 بازدید: 46

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتیاط (واجب) آن است که نمازگزار در حال رکوع دستها را بر زانو بگذارد.

استحاضه، نماز، غسل
تعداد غسل برای خواندن نماز قضای صبح در استحاضه متوسطه 22:42 - 1398/11/01 بازدید: 30

- اگر مستحاضه متوسطه به هنگام نماز صبح (به هر دليلي) غسل نكند و همان روز بخواهد قضاي نماز صبح را بجا آورد، یک غسل کافی می باشد.

نماز
سه نکته درباره غلط خواندن نماز 20:32 - 1398/10/29 بازدید: 102

ادای صحیح حروف و کلمات در ذکرهای واجب نماز، شرط صحت آن است. بنابراین چنانچه از روی عمد، کلمه ای را غلط بخواند نمازش باطل است.

نماز، اقامت، تدریس
نماز معلمی که هر روز میان محل اقامت و تدریس رفت و آمد دارد 22:58 - 1398/10/28 بازدید: 42

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ معلمی که هر روز بین محل اقامت تا محل تدریس رفت و آمد دارد، نماز وی در محل اقامت و تدریس کامل می باشد.

استحاضه، کثیره، غسل
انجام یک غسل برای چند نماز در استحاضه کثیره 21:42 - 1398/10/27 بازدید: 54

- مستحاضه کثیره باید یک غسل برای نماز صبح و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یک غسل برای نماز مغرب و عشاء انجام دهد.

سرباز، نماز، خدمت
تکلیف نماز در دوره خدمت سربازی 21:41 - 1398/10/27 بازدید: 46

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در خدمت سربازی می باشد اگر حداقل سه ماه ادامه خواهد داشت نماز در محل خدمت و بین راه تمام و روزه صحیح است.

نماز، قضا، شک
شک در قضای نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر 22:10 - 1398/10/26 بازدید: 32

- کسی که شک دارد نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر او قضا شده، یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه خوانده، بعد یک نماز سه رکعتی مغرب، سپس یک نماز چهار رکعتی دیگر به نیت مافی الذمه می خواند.

نماز، قضا، نشسته
نماز قضای والدین به صورت نشسته توسط دختر میت 20:26 - 1398/10/25 بازدید: 45

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دختر میت که بخاطر عذر،‌ نمازهایش را نشسته می خواند، نمی تواند نماز قضای والدینش را بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.