طهارت و مطهّرات

وضو، مسح، ابرو، تاتو
برداشتن آب از ابروی تاتو شده برای انجام مسح 21:56 - 1397/07/18 بازدید: 367

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر حین وضو برای مسح، تری در دست نباشد و ابرو هم تاتو باشد، باید دوباره وضو گرفت.

تیمم، غسل، جمعه
تیمم بدل از غسل جمعه 22:17 - 1397/07/17 بازدید: 188

- کسی که عذر شرعی دارد - مثلا بیمار است - می تواند بدل از غسل جمعه، تیمم نماید.

سوند، وضو، باطل
اتصال سوند و بطلان وضو 22:30 - 1397/07/15 بازدید: 412

- سوند زدن وضو را باطل نمی کند مگر بول (ادرار) خارج شود.

وضو، مسح، بالا
مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان 22:20 - 1397/07/14 بازدید: 490

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بنابر احتیاط، مسح پا از نوک انگشتان به سمت برآمدگی باشد.

وضو، دست، راست، مسح
کشیدن مجدد دست چپ روی دست راست قبل از مسح سر 22:17 - 1397/07/14 بازدید: 277

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بعد از شستن دست چپ و قبل از مسح سر، دست چپ را مجددا روی دست راست بکشد، وضو صحیح نیست.

مسح، نوک، انگشت
انجام مسح سر با نوک انگشتان دست 22:25 - 1397/07/05 بازدید: 179

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مسح با نوک انگشتان نیز کفایت می کند.

نجس، فرش، موکت، نمازخانه
نجس کردن فرش یا موکت نمازخانه 12:25 - 1397/06/28 بازدید: 235

- اگر فرش یا موکت نمازخانه نجس شود، تطهیر آن واجب نیست.

نماز، احتیاط، نشسته
نماز احتیاط کسی که به صورت نشسته نماز می خواند 23:44 - 1397/06/19 بازدید: 211

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نشسته نماز می خواند، در صورتی که نتواند نماز احتیاط را ایستاده بخواند، باید دو رکعت به صورت نشسته بخواند.

ناخن، مصنوعی، غسل،‌ میت
جدا کردن ناخن مصنوعی از میت قبل از غسل 12:11 - 1397/06/16 بازدید: 681

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هنگام غسل میت، ناخن مصنوعی باید برطرف شود و اگر قابل برداشتن نيست بنابر احتیاط، علاوه بر غسل، تيمم هم بدهند.

مسح،‌ پا، رها، ادامه
رها شدن دست هنگام مسح و ادامه آن 12:04 - 1397/06/16 بازدید: 128

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مسح پا در نیمه رها شود در صورتی می توان مسح را ادامه داد که ادامه همان مسح بوده و عرفاً یک مسح محسوب شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.