طهارت و مطهّرات

غسل، تیمم، بدل
جدا کردن ناخن مصنوعی از میت قبل از غسل 22:27 - 1397/07/23 بازدید: 515

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هنگام غسل میت، ناخن مصنوعی باید برطرف شود و اگر قابل برداشتن نيست بنابر احتیاط، علاوه بر غسل، تيمم هم بدهند.

بام، مسجد، حائض، جنب
عبور از پشت بام مسجد برای جنب و حائض 22:01 - 1397/07/22 بازدید: 129

- عبور جنب و حائض از بام مسجد، مانعی ندارد اما باید از مکث بر بام آناجتناب شود.

نماز، مانع، اعضا، وضو
دیدن مانع در اعضای وضو در بین نماز 22:23 - 1397/07/21 بازدید: 532

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در بین نماز متوجه شویم که روی اعضای وضو مانع بوده و بر طرف نشده، در صورتی که مانع رسيدن آب به سطح پوست بوده، وضو و نماز باطل است.

وضو، کاشت، ناخن
حکم شرعی وضو با ناخن لاک زده چیست؟ 22:25 - 1397/07/19 بازدید: 506

استفاده از لاک در انگشتان دست: وضو باطل است.

وضو، تیمم، مسح، ضرر
صحت تیمم در صورت ضرر داشتن آب برای محل مسح 22:17 - 1397/07/19 بازدید: 114

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که آب برای محل مسح ضرر داشته باشد، باید تیمم نمود.

مسح، پا، روغن
انجام مسح روی پای چرب شده 22:11 - 1397/07/19 بازدید: 259

- کسی که مبتلا به واریس است و پاهایش را با روغن چرب می کند اگر روغن مانع رسیدن آب به پوست نباشد مسح او هنگام وضو صحیح است.

وضو، مسح، ابرو، تاتو
برداشتن آب از ابروی تاتو شده برای انجام مسح 21:56 - 1397/07/18 بازدید: 274

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر حین وضو برای مسح، تری در دست نباشد و ابرو هم تاتو باشد، باید دوباره وضو گرفت.

تیمم، غسل، جمعه
تیمم بدل از غسل جمعه 22:17 - 1397/07/17 بازدید: 129

- کسی که عذر شرعی دارد - مثلا بیمار است - می تواند بدل از غسل جمعه، تیمم نماید.

سوند، وضو، باطل
اتصال سوند و بطلان وضو 22:30 - 1397/07/15 بازدید: 185

- سوند زدن وضو را باطل نمی کند مگر بول (ادرار) خارج شود.

وضو، مسح، بالا
مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان 22:20 - 1397/07/14 بازدید: 335

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بنابر احتیاط، مسح پا از نوک انگشتان به سمت برآمدگی باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.