طهارت و مطهّرات

طهارت،نجاست
پاک­ کنندگی زمین 08:38 - 1398/05/20 بازدید: 40

- زمین در صورت بودن برخی شروط از پاک کننده‌ها محسوب خواهد شد.

وضو
وضو و غسل با وجود سرمه 21:15 - 1398/05/15 بازدید: 17

- سرمه یا مداد اگر صرفاً رنگ باشد و جرمی نداشته باشد که مانع رسیدن آب به مو و پوست شود، وضو و غسل صحیح است، ولی اگر جرم داشته باشد باید برطرف شود.

تیمم، بدل، غسل
برطرف شدن مانع و انجام غسل جنابت پس از تیمم بدل از غسل 19:41 - 1398/05/11 بازدید: 37

- کسی که به دلیل منع پزشکی، تیمم بدل از غسل کرده، پس از برطرف شدن مانع، باید غسل جنابت را انجام دهد.

میت، کافر، مسلمان
عدم امکان تشخیص مسلمان و کافر بودن میت به دلیل سوختگی 13:06 - 1398/05/07 بازدید: 6

- اگر بر اثر سوختگی شدید امکان تشخیص مسلمان و کافر میان دو میت وجود نداشته باشد، بر هر دو جنازه احکام مسلمان را جاری نمایند.

دوش حمام
با یک نیت چند غسل را انجام دهیم؟ 12:31 - 1398/04/23 بازدید: 1641

برای انجام یک غسل واجب ومستحب، ممکن هست یک نیت کافی باشد؟

بول، تطهیر، قلیل
قطع و وصل آب در محاسبه شستن محل بول با آب قلیل 00:54 - 1398/03/24 بازدید: 94

- در شستن محل بول با آب قلیل برای محاسبه بار اول، قطع آب لازم نیست اما برای محاسبه شستن های بعدی استمرار کفایت نمی کند و باید آب قطع گردد.

تطهیر، بول، شستن
محاسبه بار اول در شستن محل بول 18:33 - 1398/03/21 بازدید: 76

- برای محاسبه بار اول در اولین شستن بعد از برطرف شدن عین نجاست، قطع آب لازم نیست وهمین که پس از برطرف شدن عین، آب به قسمت‌های نجس برسد، یک مرتبه شستن به حساب می‌آید.

شیر، حمام، کر، جاری
کر یا جاری بودن آب حمام متصل به لوله کشی شهری 18:09 - 1398/03/21 بازدید: 77

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب حمام که متصل به لوله کشی شهری است، آب کر می باشد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
امور مستحب برای حائض 02:02 - 1398/03/04 بازدید: 88

- مستحب است زن حائض، هنگام نماز، خود را پاک کرده و وضو یا تیمم نموده و مشغول ذکر و دعا شود.

طریقه وضو
دست کشیدن روی اعضای وضو 21:56 - 1398/02/08 بازدید: 81

- دست کشیدن روی اعضای وضو به نیت وضو لازم نیست و همین که آب از بالا به پایین ریخته و تمام عضو شسته شود، کافی است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.