احکام عبادات

نایب، وضو، کوتاهی
گرفتن نایب در وضو و کوتاهی در انجام وظیفه و حکم نمازهای گذشته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند مسح بکند و نایب گرفته، اگر خلاف وظیفه عمل کرده است نمازهای گذشته قضا دارد.

نایب، مسح، رطوبت
وظیفه نایب برای مسح پا در وضو

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که برای وضو نایب گرفته بايد خودش نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمى‏‌تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاى او را مسح كنند و احتياط واجب در صورت امكان ضمّ تيمم است.

نماز، نیت، قضا
خواندن نماز به نیت قضا در وقت ادا

-اگربه قصد وظیفه فعلیه وآنچه برعهده او می باشد نماز را خوانده، صحیح است.

نماز، وضو، مانع
دقت در وضو و رویت مانع بعد از نماز اول

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بعد از نماز اول مانع در اعضاء وضو ببینید در صورتی که یقین کنید که در وقت وضو مانع در اعضاء وضو بوده، هم وضو و هم نماز اول باطل است باید وضو بگیرید و نماز اول را نیز دوباره بخوانید.

پوست، پا، پینه
حکم پوست کنده شده از پای پینه بسته

- اگر پا، پینه بسته و بعد از مدتی پوست روی پینه بدون درد و سوز کنده شود، نجس نیست.

پوست، ناخنگیر، نجس
حکم پوست کنده شده با ناخنگیر

- طبق نظر مقام معظم رهبری: پوستی که در حال افتادن نبوده اگر سهوا توسط ناخن گیر بدون درد کنده شود، به احتیاط واجب، نجس است.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

صورت، سوخته، وضو، جبیره، تیمم
صورت سوخته و انجام وضوی جبیره یا تیمم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و آب برای آن ضرر دارد باید علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم انجام دهد و اگر تيمم بر روى زخم ممكن نيست و ضرر دارد، فقط وضوى جبيره بگیرد.

نماز، صبح، ادا، قضا
کشف قضا بودن نماز صبح بعد از خواندن آن به نیت ادا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار قصد وظیفه فعلیه را داشته و به اعتقاد این که هنوز وقت داخل است نماز صبح را به نیت اداء نماز را بخواند و بعدا معلوم شود که قضا شده بود، نماز صحیح است.

مسح، پا، بالا، انگشت
مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتياط آن است که مسح پا از سر انگشتان به بالا انجام شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.