احکام عبادات

عرق جنب
آيا عرق جنب نجس است؟

- عرق فرد جنب پاک است و لکن احتياط واجب آن است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

روزه، استیجاری، شوهر
روزه استیجاری در زمان عدم حضور شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ روزه استیجاری زن، اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد، اشکال ندارد.

حقوق، خمس، کارمند
خمس حقوق پرداختی به خانواده پس از فوت کارمند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوقی که پس از فوت کارمند به خانواده او داده می شود، خمس ندارد و هر مکلف بايد بر طبق فتواى مرجع تقليدش عمل کند.

نماز، احتیاط، فراموشی
فراموشی نماز احتیاط و یادآوری آن در نماز بعدی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نماز احتیاط را فراموش کرده و در وسط نماز بعدی متوجه آن شویم، نماز قبل باطل است، باید نماز را ادامه داده و نماز قبل اعاده شود.

نماز، قضا، والدین
نماز قضای والدین و نماز قضای خود فرد

- اگر پسر بزرگ، علاوه بر نماز قضای خودش، نماز قضای پدر را هم واجب شده باشد که بخواند، در شروع، بین این که نماز قضای خود را مقدّم بدارد یا پدر را اختیار دارد.

نماز، قضا، ترتیب
رعایت ترتیب در نماز قضا

- در صورت فراموشی ترتیب تعداد و ترتیب نمازهای قضا شده، باید مقداری را که یقین دارد،‌ به جا آورد و مراعات ترتیب بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء کافی است.

وضو، سجده، قرآن
برای انجام چه کارهایی باید وضو گرفت؟

- برای برخی امور مانند: نماز، سجده سهو، مس قرآن و ... باید وضو گرفت.

خانه، دوم، خمس، اجاره
تعلق خمس به خانه اجاره داده شده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر کسی به خاطر کوچک بودن منزل، خانه دیگری بخرد و خانه اول را اجاره دهد به آن خمس تعلق نمی گیرد.

مال، دزدی، خمس
حکم پول مخلوط به حرام

- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد.

نماز، قضا، وصیت
ناتوانی در انجام نماز و روزه قضا

- فرد ناتوان از به جا آوردن قضای نماز، اگر امید خوب شدن ندارد، باید به هر کیفیتی که می تواند آن را انجام دهد و در مورد قضای روزه نیز در صورت ناتوانی از به جا آوردن آن تا آخر عمر، باید از مال خودش برای انجام آن وصیت نماید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.