اجتهاد و تقلید

تقلید، بینه، شرعی، اعلم
تقليد مبتنى بر عدم بيّنه شرعى 19:16 - 1396/09/28 بازدید: 205

- اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى، از مرجع ديگرى انجام يافته اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و الاّ قضاى آنها واجب است.

مرجع،‌ اعلم، مقلد، عدول
وظيفۀ مقلد در قبال مرجع تقليد با وجود مرجع اعلم 18:47 - 1396/09/26 بازدید: 258

- در صورت احراز اعلمیت مرجع دیگر، بنابر احتیاط واجب باید در مسائلی که فتوای وی با مرجع فعلی تفاوت دارد، به مرجع اعلم عدول نماید.

تقلید، عدول، اعلم، غیر اعلم
عدول از اعلم به غير اعلم 18:46 - 1396/09/26 بازدید: 254

- عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر مخصوصا در صورت اعلم بودن اولی، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

وکالت، انتخاب، مرجع
وكالت در انتخاب مرجع 18:43 - 1396/09/26 بازدید: 208

- وکالت در انتخاب مرجع اگر به معنی سپردن وظیفه تحقیق به دیگری باشد، اشکال ندارد.

تقلید، چند، مجتهد، اعلم
تقلید از چند مجتهد اعلم 19:15 - 1396/09/25 بازدید: 224

- تقلید هم زمان از چند مجتهد که هر کدام در مسائلی اعلم باشند، اشکال ندارد.

تقلید، مجتهد‌، غیر،‌ اعلم
تقلید از مجتهد غیر اعلم 19:13 - 1396/09/25 بازدید: 208

- بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

رجوع، مجتهد، زنده،‌ فتوا
رجوع به مجتهد میت بعد از عمل به فتوای مجتهد زنده 19:11 - 1396/09/25 بازدید: 198

- کسی که در مسأله‌اى به فتواى مجتهدى عمل کرده و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده رفتار نموده، دوباره نمى‌تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است، انجام دهد.

تقلید، ابتدائی، میت، بقاء
تقليد ابتدايى و بقاء بر تقلید ميت 19:08 - 1396/09/25 بازدید: 234

- تقلید ابتدایی از مجتهد میت،‌ جایز نیست.

تقلید، بقاء، میت، اجازه، اعلم
اجازه از مجتهد اعلم در بقاء بر تقليد ميّت 22:42 - 1396/09/22 بازدید: 206

- برای بقاء بر تقليد ميّت، اگر مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

جهل، حکم، مسدله
وظیفه مقلد در قبال مسائلی که حکم آن را نمی داند 19:20 - 1396/09/19 بازدید: 276

- طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر براى انسان مسأله‌اى پيش آيد كه حكم آن را نمى‌داند مى‌تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 277