اجتهاد و تقلید

تقلید، رساله، خواندن
لزوم خرید و خواندن رساله عملیه برای تقلید

- بر فرد مسلمان واجب است برای دسترسی به فتوای مرجع تقلید خویش و آموختن مسایل شرعی، امکانات مورد نیاز را برای خود فراهم کند و از آسان ترین راه های دسترسی به فتوای مرجع تقلید، تهیه رساله ایشان است.

تقلید
شیوه صحیح تقلید کردن

- برای تقلید از یک مجتهد، خرید و خواندن تمام رساله او لازم نیست؛ ولی مسائلی را که انسان به طور معمول به آنها نیاز دارد، واجب است یاد بگیرد.

مکلف، ممیز، پوشش
سن تمییز

- مقصود از تمییز، درک خوبی و بدی است

انکار، اصول، ضروریات،‌ ارتداد، کفر
حکم انکار یکی از اصول یا ضروریات دین

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انکار هر يک از ضروريات دين به انکار رسالت يا تکذيب پيامبر يا وارد کردن نقصى به شريعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است.

تقلید، بینه، شرعی، اعلم
تقليد مبتنى بر عدم بيّنه شرعى

- اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى، از مرجع ديگرى انجام يافته اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و الاّ قضاى آنها واجب است.

مرجع،‌ اعلم، مقلد، عدول
وظيفۀ مقلد در قبال مرجع تقليد با وجود مرجع اعلم

- در صورت احراز اعلمیت مرجع دیگر، بنابر احتیاط واجب باید در مسائلی که فتوای وی با مرجع فعلی تفاوت دارد، به مرجع اعلم عدول نماید.

تقلید، عدول، اعلم، غیر اعلم
عدول از اعلم به غير اعلم

- عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر مخصوصا در صورت اعلم بودن اولی، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

وکالت، انتخاب، مرجع
وكالت در انتخاب مرجع

- وکالت در انتخاب مرجع اگر به معنی سپردن وظیفه تحقیق به دیگری باشد، اشکال ندارد.

تقلید، چند، مجتهد، اعلم
تقلید از چند مجتهد اعلم

- تقلید هم زمان از چند مجتهد که هر کدام در مسائلی اعلم باشند، اشکال ندارد.

تقلید، مجتهد‌، غیر،‌ اعلم
تقلید از مجتهد غیر اعلم

- بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.