کوتاه نوشته

فلسفه وجود شیطان

هدایت جایی معنا دارد که امکان گمراهی وجود داشته باشد.

شیطان موحد

سجده بر انسان، اطاعت، عبادت و پرستش خدا بود. سجده بر انسان در طول سجده‌ی بر خدای عالم است.

اذان چه کارکردی دارد؟

اذان هم در گوینده ی آن و هم برای شنونده ی آن، پیام عظمت و کبریائی خدای عالم را هویدا می سازد.

آیا جهان می‌تواند از هیچ به وجود بیاید؟

چطور می‌توان پذیرفت که هیچ چیزی وجود ندارد، به یکباره اجسام بدون هیچ علتی به وجود بیایند؟

معجزه، قانون‌مندی یا قانون‌گریزی؟

معجزه هم به عنوان بخشی از حقیقت جهان، تابع قانون است؛ اما قوانین جهان منحصر در قوانین حاکم بر پدیده های فیزیکی - تجربی نیست.

عرفان های نوظهور چه مشکلی دارد؟

یکی از اشکالات عرفان های نوظهور این است که ادعاهایشان قابل پیگیری نیست.

چرا زندگی آدمی در دار دنیا باید همراه با دستورات دینی باشد؟

از آن‌جا که انسان خود به تنهایی و نیز انسان های دیگر، یارای یاری رساندن به او در رسیدن به کمالش را ندارند، به قوانین (دستورات) دینی نیازمند است.

قرآن
سنت قرآن بر سر گذاشتن، هنگام دعا

در خصوص قرآن بر سر گذاشتن، در کتب شیعه و اهل سنت روایات زیادی وجود دارد.

توسل به قرآن، در سیره مسلمین

توسل به قرآن کریم، یکی از سیره‌های مسلمین در قرون گذشته بوده است.

معجزه و جادوگری چه فرقی با هم دارند؟

بین کار پیامبر (معجزه) با کار مرتاض و جادوگر تفاوت وجود دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.