پلورالیزم دینی (1)

16:09 - 1394/05/08

معنای پلورالیسم
واژه «پلورالیسم» (pluralism) از «پلورال» (plural) به معنای «تجمع» و «كثرت» می‌باشد و پلورالیسم یا كثرت گرایی كه نقطه مقابل حصرگرایی است، به معنی پذیرش كثرت، تعدّد پذیری و تكثّرانگاری است و در برابر نفی كثرت كه یا تأیید وحدت است و یا تأیید قلّت قرار دارد. (1)
امروزه، پلورالیسم یا تكثرگرایی معنای دیگری پیدا كرده و تفسیر پلورالیستها متفاوت با معانی لغوی آن است. در این معنی، پلورالیسم به مكتبی (مكتب فكری، دینی، فرهنگی و...) گفته می‌شود كه «حقیقت»، «نجات» و «فلاح و رستگاری» را منحصر در یك تفكر، دین، فرهنگ و... نداند، بلكه همه این مؤلفه‌ها را مشترك بین همه مكتبها بداند؛ به نحوی كه در همه آنها چه به صورت برابر و چه به صورت نابرابر توزیع شده است. بنابراین، هیچ فرهنگ، اندیشه و دینی بر سایر فرهنگها، اندیشه‌ها و ادیان، برتری ندارد و پیروان هر آیینی در صراط مستقیم هستند و همه آنها از نجات، حقیقت و رستگاری برخوردارند. (2)
قلمرو و حوزه‌های پلورالیسم
«پلورالیسم» در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلفی مطرح شده كه مهم‌ترین آنها عبارت اند از:
1. پلورالیسم اجتماعی ـ سیاسی
پلورالیسم اجتماعی و سیاسی به مفهوم گرایش به كثرت، تعدد و افزایش كمی و كیفی احزاب، جمعیتها، انجمنها و تنوع آراء و عقاید، در جهت مصالح جامعه به كار رفته است. در پلورالیسم اجتماعی، لزوم تحكیم مبانی امور فوق و تشویق، ترغیب و هدایت مردم جامعه به سوی احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی، اقتصادی، تعلیم و تربیت، فرهنگ و نیز اتحادیه‌ها و سندیكاهای شغلی تأیید می‌گردد تا از راه مشاركت همه جانبه مردم در امور عامه، مصلحت امور عمومی تأمین شود و اداره امور جامعه، توانی بیشتر و گسترده‌تر یافته و ترقی یابد. تحمل آراء و عقاید و نیز تساهل و تسامح و داشتن رفتار معتدل با احزاب و جمعیتها، انجمنها، اتحادیه‌ها و سندیكاها، شرط لازم برای تحقق پلورالیسم است. (3)

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.