پاورقــــــــــــــــــــی

22:18 - 1393/12/15

1) بحارالانوار، ج 50، ص 236.
2) منتخب التواریخ، ص 828؛ بحارالانوار، ج 50، ص 236؛ اصول كافی، ج 1، باب مولد ابی محمد الحسن بن علی علیه السلام.
3) بحارالانوار، ج 52، ص 23، ح 16.
4) همان، ص 80، با تلخیص.
5) بحارالانوار، ج 52، ص 80، ح 1، با تلخیص؛ مهدی موعود، ص 649.
6) رجال الطوسی، ص 397 به بعد.
7) الامام العسكری من المهدالی اللحد، ص 50.
8) بحارالانوار، ج 52، ص 23.
9) رجال نجاشی، ص 92.
10) رجال طوسی، ص 401.
11) وسائل الشیعه، ج 27، ص 101.
12) معجم رجال الحدیث، ج 12، ص 123.
13) غیبت طوسی، ص 361.
14) معجم رجال الحدیث، ج 5، ص 359.
15) انبیاء/ 69.
16) معجم رجال الحدیث، ج 5، ص 359؛ ارشاد مفید، ج 2، ص 317؛ اصول كافی، كتاب الحجة، ص 441.
17) ارشاد، ج 2، ص 315.
18) اصول كافی، ج 1 ص 440؛ ارشاد مفید، ج 2، ص 316.
19) نساء/ 114.
20) مستدرك الوسائل، ج 3، ص 64؛ انوار البهیه، ص 220، چاپ نشر اسلامی، به نقل از بهجة الآمال، ج 5، ص 419؛ پیشوای یازدهم، ص 28.
21) تحف العقول، ص 489.
22) انوار البهیة، ص 318.
23) همان.
24) تحف العقول، ص 488 و 489.
25) همان.
26) همان.
27) همان، ص 488.
28) همان، ص 489؛ الانوار البهیة، ص 318.
29) كشف الغمه، ج 2، ص 519.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.