حرانيان

22:29 - 1393/06/15

گاهى حرانيان را كه بازماندگان از معتقدان دين قديم مغرب زمين هستند كه روميان پس از مسيحيت دست از آن برداشتند صابئين گويند و اين دسته خود را به آغاثاذيمون و هرمس و واليس و با ماسوار كه از فلاسفه بشمار مى‌روند منسوب مى‌دارند و اشخاص نامبرده را با جمعى ديگر از حكما پيغمبر مى‌دانند و طايفه مشهور بصابئين ايشان هستند هرچند كه اين نام را در دولت عباسى در سال دويست و بيست و هشت بر خود گذاشتند كه تا شرايط ذمه دربارۀ ايشان مراعات شود و پيش از اين ايشان را حنفاء و وثنيه و حرانيان مى‌گفتند.
صابئين ماههاى خود را بنامهاى سريانى مى‌نامند و روش ايشان در ماه و سال بروش يهود مانند است چه، يهود از ايشان قديمى‌ترند و در سر هر شهرى كلمۀ هلال را مى‌افزايند و مى‌گويند هلال تشرين اول، هلال تشرين آخر و آغاز سال ايشان هلال كانون آخر است و ليكن ايشان در عدد، به هلال تشرين اول آغاز مى‌كنند و مبداء روز بعقيدۀ ايشان از پيدايش آفتاب است بخلاف آنانكه بشهور هلالى و قمرى معتقدند كه مبداء شبانه‌روز را از اول شب مى‌دانند. صابئين مبداء را از روز دوم اجتماع حساب ميكنند اگر اجتماع نيرين باندازه يك دقيقه پيش از طلوع آفتاب باشد مبداء ماه را از روزى كه پس از آن است مى‌گيرند و اگر اجتماع با طلوع آفتاب تصادف كند و يا پس از طلوع آن باشد آغاز ماه روز دوم اجتماع خواهد بود و چون در سه سال يك ماه و چند روزى براى ايشان جمع شد يكماه در عقب هلال شباط مى‌افزايند و آنرا هلال آذار اول مى‌نامند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.