احکام شرعی

نفقه، خروج، منزل، اجازه
عدم پرداخت نفقه و اجازه خروج زن از منزل

- طبق نظر مقام معظم رهبری: حتی در صورت عدم پرداخت نفقه، خروج زن از منزل باید با اذن شوهر باشد.

ترک، شوهر، منع، واجبات
ترک شوهر بخاطر ممانعت از انجام واجبات دینی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر برای عمل به تکالیف شرعی، راهی جز خروج از منزل شوهر نباشد، زن می تواند منزل را ترک کند.

اطاعت، شوهر، پدر، مادر
اطاعت از شوهر یا پدر و مادر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به طور کلی اطاعت از والدین واجب نیست ولی ایذای آنان حرام است مگر در انجام واجبات و ترک محرّمات.

بارداری، زن، عذر
حکم ممانعت بدون دلیل زن از بچه دار شدن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چه نفس ممانعت زن از بچه داری به تنهایی موجب نشوز نمی شود ولی زن بدون اجازه شوهر فی نفسه حق جلوگیری ندارد.

مسجد، وسایل، فروش، خرید
حکم خرید وسایل در معرض فروش مسجد توسط هیأت امنا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هیأت أمنای مسجد حق فروش وسایل داشته باشند خرید آن فی نفسه مانعی ندارد.

شرط بندی، مسابقات، ورزشی
حکم مسابقات تلویزیونی (برنده باش)

- در مسابقه تلویزیونی اگر از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، همان شرط بندی و حرام است.

هدیه، فرزند، تصرف،‌ پدر
تصرف پدر در هدایای متعلق به فرزند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که هدیه را برای فرزند آورده باشند، متعلق به فرزند است و ولى مى تواند صرف فرزند نمايد و اگر براى کمک به والدين باشد، تصرف در آن براى آنان مشکلى ندارد.

صورت، سوخته، وضو
تکلیف وضوی کسی که صورتش سوخته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و امکان جبیره و تیمم هم ندارد، هر مقدار از صورت را که امکان شستن آن وجود دارد، به قصد وضو بشوید، کافی است.

مسابقه، پول، جایزه
حکم مسابقات تلویزیونی (برنده باش) و دریافت جایزه

- در مسابقه تلویزیونی اگر از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، همان شرط بندی و حرام است.

مجلس، گناه، عروسی
حضور در مجالس جشن به همراه مشروبات الکلی

حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.