احکام شرعی

مانع در وضو
احتمال وجود مانع در اعضای وضو

-  اگر مانع در اعضای وضو نمی گذارد آب به آنها برسد، در صورتی که احتمال وجود مانع، در نظر مردم به جا باشد باید قبل از وضو وارسی و برطرف شود.

ازدواج مجدد
اذن همسر برای ازدواج مجدد شوهر

- در ازدواج مجدد اگر ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری آن را شرط کرده باشند، باید به شرط عمل کند و بدون اذن همسر، ازدواج دائم یا موقت جایز نیست.

ازدواج
ازدواج حرام در عده عقد موقت

زنی که در عقد موقت مردی بوده و بدون بخشیدن مدت، توسط مرد اول به عقد مرد دوم درآمده در صورت دخول باعث حرام ابدی به مرد دوم می شود.

سجده، مهر، چادر، پیشانی
قرار گرفتن چادر بین پیشانی و مهر در سجده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چادر بین پیشانی و مهر در سجده قرار گیرد، باید پیشانی را بلند کند و مانع را از پیشانی برطرف کند و بنا بر احتياط نماز را تمام کند و نيز نماز را اعاده کند.

تقلید، رساله، خواندن
لزوم خرید و خواندن رساله عملیه برای تقلید

- بر فرد مسلمان واجب است برای دسترسی به فتوای مرجع تقلید خویش و آموختن مسایل شرعی، امکانات مورد نیاز را برای خود فراهم کند و از آسان ترین راه های دسترسی به فتوای مرجع تقلید، تهیه رساله ایشان است.

مسجد، راهرو، حیاط
حکم راهرو و حیاط اضافه شده به مسجد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر راهرو و حیاط مسجد، جزء مسجد نبوده و بعدا زمین اضافه به قصد راهرو و حیاط مسجد اضافه شود و قصد مسجد بودن نکرده باشند، حکم مسجد را ندارد.

نماز، بدن، حرکت
حرکت بدن هنگام نماز

- نمازگزار موقعی که برای تکبیرة الاحرام یا قرائت ایستاده است، با توجه و به طور عمدی نباید به طرفی خم شود.

نماز، شلوارک، مرد
نماز با شلوارک

- نماز خواندن با شلوارک برای مردان اشکال ندارد.

فطریه، معصیت، تکلیف
عدم پرداخت فطریه

- کسی فقیر نباشد و عمدا زکات فطره ندهد، گناهکار است و زکات فطره از گردنش ساقط نمی شود.

نماز، جماعت، عید، تکرار
اقامه نماز جماعت و عید در چند محل مختلف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر اعضاي جماعت متفاوت باشند، امام جماعت مي تواند در دو محل، امامت كند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.