احکام شرعی

طلا، نذر، نماز
استفاده از طلا در نماز پس از پشیمانی از نذر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

نذر، طلا، پشیمانی
نذر شرعی طلا و پشیمانی از آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

نذر، طلا، فراموشی
نذر برای یکی از معصومین و فراموشی آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

مهریه، بخشش، مطالبه
مطالبه مجدد مهریه پس از بخشیدن آن هنگام طلاق به دلیل تهدید مرد

- اگر مرد در هنگام طلاق، زن را تهدید کند و زن از مهریه اش بگذرد، می تواند حق خودش را مطالبه نماید.

نماز لباس
موی گربه در لباس نمازگزار

- وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطلان نماز می‏ شود.

گوشت، قصابی،‌ فسخ
خرید گوشت از قصابی و حق فسخ پس از کشف مریض بودن حیوان

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر گوشتی را از قضابی بگیریم و متوجه شویم حیوان مریض بوده است، اگر عرفاً عیب باشد، می توان بیع را فسخ کرد.

طلاق، مهریه، المثل
پرداخت مهرالمثل یا مهرالمسمی در مورد کسی که باید طلاق اجباری بگیرد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که باید طلاق اجباری بگیرد، اگر مرد به زن بعد عقد دخول کرده باشد تمام مهر المسمی واجب است.

بول، تطهیر، قلیل
قطع و وصل آب در محاسبه شستن محل بول با آب قلیل

- در شستن محل بول با آب قلیل برای محاسبه بار اول، قطع آب لازم نیست اما برای محاسبه شستن های بعدی استمرار کفایت نمی کند و باید آب قطع گردد.

حیض، نزدیکی
نزدیکی در حال حیض و کفاره

- طبق نظر آیات عظام: امام، بهجت و فاضل؛ در صورت نزدیکی از قُبُل با زن حائض، بنابر احتیاط واجب، باید کفاره بدهد.

گریه، نماز
حکم گریه در نماز

- گریه عمدی و با صدای بلند برای امور دنیوی،‌ نماز را باطل می کند ولی گریه از ترس خدا اشکال ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.