احکام شرعی

ماهواره، پدر، پسر
عدم همکاری با پدر در نصب ماهواره

- اطاعت والدین در معصیت جایز نیست.

رقص، گناه، عروسی
شرکت در عروسی دارای رقص و موسیقی

- شرکت در مجلس معصیت اگر مستلزم ارتکاب حرام یا مجالس لهو باشد و یا مفسده‌ای داشته باشد جایز نیست.

نماز، قضا، والدین
نماز قضای والدین و نماز قضای خود فرد

- اگر پسر بزرگ، علاوه بر نماز قضای خودش، نماز قضای پدر را هم واجب شده باشد که بخواند، در شروع، بین این که نماز قضای خود را مقدّم بدارد یا پدر را اختیار دارد.

گناه، فکر، تخیل
تخیّل صحنه های شهوت انگیز

- تخیل صحنه های شهوت انگیز از همسر، در صورتی که مفسده نداشته باشد و قصد خروج منی هم نداشته باشد، اشکال ندارد.

نماز، قضا، ترتیب
رعایت ترتیب در نماز قضا

- در صورت فراموشی ترتیب تعداد و ترتیب نمازهای قضا شده، باید مقداری را که یقین دارد،‌ به جا آورد و مراعات ترتیب بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء کافی است.

وضو، سجده، قرآن
برای انجام چه کارهایی باید وضو گرفت؟

- برای برخی امور مانند: نماز، سجده سهو، مس قرآن و ... باید وضو گرفت.

حق، بیت، المال
احتمال تضییع حقوق اشخاص یا مراکز

-کسی که احتمال می‌دهد بدهی داشته باشد، چون یقین ندارد، چیزی بر گردنش واجب نیست ولی احتیاطا می‌تواند آن را از طرف صاحبان احتمالی حق، صدقه بدهد.

پوشش، بانون، چادر
استفاده از کوله پشتی از روی چادر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در استفاده از کوله پشتی از روی چادر اگر جلب نظر نامحرم می کند و یا مفسده برآن مترتب شود اجتناب لازم است.

خانه، دوم، خمس، اجاره
تعلق خمس به خانه اجاره داده شده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر کسی به خاطر کوچک بودن منزل، خانه دیگری بخرد و خانه اول را اجاره دهد به آن خمس تعلق نمی گیرد.

مال، دزدی، خمس
حکم پول مخلوط به حرام

- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.