احکام شرعی

چک، فروش، مبلغ
فروش چک بابت قرض به قیمت کمتر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش چک مدت دار اگر چک دین باشد؛ به کمتر یا بیشتر از مبلغ آن، مانع ندارد.

نایب، وضو، کوتاهی
گرفتن نایب در وضو و کوتاهی در انجام وظیفه و حکم نمازهای گذشته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند مسح بکند و نایب گرفته، اگر خلاف وظیفه عمل کرده است نمازهای گذشته قضا دارد.

نایب، مسح، رطوبت
وظیفه نایب برای مسح پا در وضو

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که برای وضو نایب گرفته بايد خودش نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمى‏‌تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاى او را مسح كنند و احتياط واجب در صورت امكان ضمّ تيمم است.

معامله، نسیه، نقد
فروش نسیه به قیمت بیشتر

-نسیه فروختن اشکالی ندارد اگر چه از قیمت نقد بیشتر بگیرد.

نماز، نیت، قضا
خواندن نماز به نیت قضا در وقت ادا

-اگربه قصد وظیفه فعلیه وآنچه برعهده او می باشد نماز را خوانده، صحیح است.

دروغ، گناه، شوخی
حکم دروغ گفتن به شوخی

- اگر خبری خلاف واقع بدهد و مقصودش این باشد که مخاطب آن را جدی بگیرد حرام است.

نماز، وضو، مانع
دقت در وضو و رویت مانع بعد از نماز اول

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بعد از نماز اول مانع در اعضاء وضو ببینید در صورتی که یقین کنید که در وقت وضو مانع در اعضاء وضو بوده، هم وضو و هم نماز اول باطل است باید وضو بگیرید و نماز اول را نیز دوباره بخوانید.

پوست، پا، پینه
حکم پوست کنده شده از پای پینه بسته

- اگر پا، پینه بسته و بعد از مدتی پوست روی پینه بدون درد و سوز کنده شود، نجس نیست.

اعتکاف، استحاضه، کثیره
استحاضه کثیره و انجام اعتکاف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مستحاضه به وظيفه اش نسبت به روزه‌ عمل كند، اعتكافش صحيح است و با فرض نبود مکان براي غسل در مسجد، خروج از مسجد برای غسل هم اشكال ندارد ولى بايد به قدر حاجت اكتفا كند و طول ندهد.

عقد، موقت، تلفن
خواندن عقد موقت از پشت تلفن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خواندن عقد موقت پشت تلفن، صحيح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.