چگونه علاقه خود را به دختری که دوست دارم ثابت كنم؟

08:29 - 1394/08/23

چکیده: اگر انسان بخواهد در هر مقطعي از زندگياش كاري انجام دهد كه زمان آن نرسيده باشد، موفق نخواهد شد و اگر در برهه‌اي از زمان به كار مناسب با آن موقعيت نپردازد و به به عبارت ديگر اهمال كند، فرصت را از دست خواهد داد. امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ در اين باره فرمودهاند: «الامور مرهونة بأوقاتها»(2) كارها در گرو زمانهاي خود هستند»

من به يك دختر علاقه دارم و يك پسر ديگر نيز به او علاقهمند است كه 4 الي 6 سال از من بزرگتر، و من 3 سال از دختر بزرگترم و اين علاقه فكر مرا مشغول كرده و نميتوانم درس بخوانم من به دختر نگفتهام كه دوستش دارم ولي آن پسر گفته، با اين حال احتمال نميدهم كه ازدواجشان صورت پذيرد، حال من چگونه علاقه خود را به او ثابت كنم و هم درسم را خوب بخوانم اگر هم ممكن نيست مرا راهنمايي كنيد كه چگونه از فكر او در آيم و به درس خواندن مشغول شوم؟

پاسخ:

برادر گرامي سلام عليكم! قبلاً وظيفه خود ميدانيم كه نگاه مدّبرانة شما را به مسائل زندگي تحسين نمائيم و اين كار عاقلانه يعني مكاتبة شما را با اين مركز ميستائيم. اميدواريم بتوانيم در اين مسير راهگشاي شما باشيم.
شما در سنين نوجواني قرار داريد و نوجواني دورهاي است كه انسان از نظر عاطفي، ميدان وسيعتري براي عمل مييابد و در اين دوره حساسيتها بيش از هر دورة ديگري شخصيت انسان را تحت تأثير قرار ميدهند. فوران احساسات در اين دوره به حدّي است كه با يك كلمه يا يك حركت، طوفاني از احساسات در آنها ايجاد ميشود و آثار آن به وضوح در جسم و روحشان مشخص ميشود.
امّا يكي از پديدههاي واقعي زندگي در اين دوران، احساس نيازي است كه فرد نسبت به ازدواج در خود مييابد. به هر حال بخاطر رسيدن به سنين بلوغ و تحولات و نظام جديد جسماني و رواني چنين احساساتي در هر كسي طبيعي است. اينجاست كه افراد، احساسي كه قبلاً نسبت به جنس مخالف خود نداشتند در خود مي يابند و بالاخره تمايل به امر ازدواج پيدا ميكنند. و با ازدواج آن حالات هيجاني و احساسي شديد جاي خود را به ثبوت و آرامش ميدهد. چنان چه خداوند نيز در قرآن كريم اين امر را از ‌آيات و نشانههاي خود معرفي ميكند و ميفرمايد:
و من آياتِهِ ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها(1) و از نشانههاي او اين است كه همسراني از جنس خودتان برايتان آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد.
همان طور كه خودتان هم يافتهايد و از آيه فوق فهميده ميشود، نتيجة ازدواج رسيدن به آرامش است. امّا ميبينيم كه در برخي ازدواجها نه تنها خبري از اين آرامش نيست، بلكه زن و شوهر هر لحظه از زندگي مشترك خويش را زندگي در جهنم ميبينند. اين مسأله ما را به يك نكته بسيار مهم رهنمون مي شود و آن اينكه اگر شرايط ازدواج بر اساس تعاليم آسماني دين مبين اسلامرعايت شود زندگي مشترك افراد منتهي به آرامش و خوشي خواهد شد.
بر اين اساس به نظر ميرسد مطالعة نكات زير نتيجة‌ مطلوبي را به دست شما دهد.
1. صرف علاقه و محبّت در سنّ خاصي نسبت به شخصي ملاك برنامهريزي براي آينده ازدواج نميتواند باشد. لازم است اين چنين احساسات و حالات عاطفي نسبت به مثلاً‌ دختر خانمي رنگ عقلاني به خود بگيرد و ببينيم آيا پايدار خواهد بود يا خير؟!
توجه داشته باشيد: دختر خانمي كه مورد توجه و علاقة شخص ديگري هست احتمالاً دل به ديگري هم سپرده در حالي كه شما قطعاً به دنبال آينده و خانودهاي هستيد كه بر اساس محبّت و وابستگي خالص خودتان و همسرتان شكل گرفته باشد و چنين كسي نميتواند ضامن پاي بندي به چنين تعهدي باشد.
2. امّا حالات هيجاني كه نوجوان در اين سنين نسبت به جنس مخالف و افكار ازدواج پيدا ميكنند بيشتر همراه با معاني عشق گونه هيجاني تفسير ميشوند. لذا توجه داشته باشيد كه اين عشقها عمدتاً در همان نگاههاي اوّل اتفاق ميافتد و ملاك خوبي براي انتخاب نيست. عشقهاي هيجاني و احساسي كور است يعني باعث ميشود انسان عيبها و صفتهاي معشوق را ناديده انگارد. اين عشقها به انسان ميگويد من تنها راه هستم در حالي كه ممكن است راه انحرافي باشد. از ديگر ويژگيهاي اين حالات، تغييرات خلقي و رفتاري شديد و افكار مزاحم ميباشد كه خودتان هم تا حدّي به اين تحولات پي بردهايد.
3. انسان در طول زندگي خويش همواره در هر دورة سنّي از يك سري توانائيهايي برخوردار است كه در دوره‌هاي ديگر از آنها بهرهمند نيست، قطعاً جنابعالي در اين سنّ توانائيها و آگاهيهائي داريد كه مثلاً در سن 10 سالگي نداشتهايد و در سنّ 25 سالگي نخواهيد داشت و بلعكس. سنين نوجواني بهترين دوره براي فعاليّت، تفكر، جنب و جوش و تحصيل علم است و ممكن است در دورههاي بعدي امكان آنها با اين كيفيت حاصل نشود.
پس بدانيد: اگر انسان بخواهد در هر مقطعي از زندگياش كاري انجام دهد كه زمان آن نرسيده باشد، موفق نخواهد شد و اگر در برهه‌اي از زمان به كار مناسب با آن موقعيت نپردازد و به به عبارت ديگر اهمال كند، فرصت را از دست خواهد داد. امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ در اين باره فرمودهاند: «الامور مرهونة بأوقاتها»(2) كارها در گرو زمانهاي خود هستند» و يا «من الخرق المعاجلة قبل الامكان و الأناةُ بعد الفرصة»(3). شتافتن در كاري بيش از آنكه فرصت دست دهد و درنگ كردن و كندي پس از دست دادن فرصت، نشانة ناداني است.
لذا فرصت جواني خويش را غنيمت بشماريد كه اگر از فعاليتي كه مناسب اين دوره از زندگيتان است (تحصيل) غفلت كنيد، فرصت را از دست خواهيد داد و همان گونه كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ميفرمايند از دست دادن فرصت ماية اندوه است. «اضاعةُ الفرصة غصة»(4)
4. برادر عزيز! اينگونه احساساتي كه شما داريد مثل احساسات دورة جواني همه انسانها معمولاً خيلي داغ و گذرا ست و سراسر زندگي و وجود شخص را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. ولي با وجود اين، مقعطي و سطحي ميباشد و كمتر عاقلانه به نظر ميرسند. در چنين مواردي احساس آدمي قوت ميگيرد و ميكوشد عقل را به دنبال خود بكشاند و خواستههايش را بر او تحميل كند، به همين خاطر افرادي كه گرفتار اين گونه محبتها ميشوند معمولاً ضعفها، بديها و خطرها را كوچك ميشمرند و بر عكس به خيالپردازي و رؤياها و اميدهاي كاذب دامن ميزنند (توصيه ميكنيم براي آگاهي از ويژگيهاي سنين نوجواني كتابهاي معرفي شده در آخر بحث را مطالعه كنيد)
كسي كه گرفتار اين حالت شده گمان ميكند كه اين دلبستگي با زندگي و سرنوشت او گره خورده است و هرگز نميتواند از آن خلاصي يابد، پس بايد موافق آن رفتار كند و گرنه همه چيز خاتمه خواهد يافت، در حالي كه اصلاً چنين نيست. تجربههاي متعدد نشان داده است كه اگر كسي اراده كند و تصميم بگيرد كه محبتهاي ظاهري و بي اساس را از دلش بيرون كند،‌ به زودي از شرّ آن راحت خواهد شد بطوري كه هيچ اثري از آن باقي نخواهد ماند.
از آنجا كه شرايط و موقعيت شما با چنين افكاري حتي در راستاي امر ازدواج، اصلاً مناسبت ندارد،‌ سفارش ما به شما اين است كه حتماً سعي كنيد اين افكار را از سر خود بيرون كنيد و عرصة فكري را از اين طريق براي تحصيل علم و دانش و موفقيت در دانشگاه و مراحل بعدي زندگي خويش باز نمائيد. لذا:
الف ـ تا آنجا كه ممكن است با كسي دربارة اين مورد (علاقةتان نسبت به آن دختر خانم) صحبت نكنيد زيرا باعث مشغوليت ذهني بيشتر ميشود.
ب ـ با تمرين، از فكر كردن به او يا كارهائي كه ياد او را در خاطر شما زنده ميكند بپرهيزيد.
ج ـ وقت خود را با فعاليت و تلاش پر كنيد. به فعاليتهاي سالمي كه عواطف و احساسات شما را در مسيري سالم ارضاء ميكند مانند طراحي، نقاشي، خطاطي و ... بپردازيد.
د ـ با يادآوري اهداف عاليه زندگي خويش، انگيزه تحصيل و فعاليتهاي موفقيت آميز را در خود تقويت ميكنيد چرا كه امروز شما، روز تحصيل است.
هـ ـ از هر كاري كه شما را به ياد وي مياندازد اجتناب نمائيد.
و ـ ورزش مستمر را فراموش نكنيد. (در تقويت اراده و سلامت جسم و روح اثر بسيار زيادي دارد)
زـ در اوقات فراغت خويش، از خواندن سرگذشت انسانهاي موفق، غفلت نكنيد، سعي نمائيد عوامل موفقيت آنان را تحليل كنيد و در زندگي خود بكار ببريد. زيرا لتجزي كل نفس بما تسعي(5). هر كسي برابر آنچه كه سعي و تلاش كرده پاداش خواهد گرفت.
ح ـ با افراد اهل مطالعه بيشر رفت و آمد داشته باشيد.
ط ـ كتاب مطالعه روشمند يا كتابهايي كه در زمينه شيوه هاي مطالعه و يادگيري نوشته شده است را مطالعه كنيد.
ج ـ با خدا بيشتر به راز و نياز بپردازيد و از او بخواهيد شما را در اين راه ياري رساند.

پاورقی:

1. سورة روم، آية 21.
2. ري شهري، محمد، منتخب ميزان الحكمة (تك جلدي)، قم، دار الحديث، حديث 4988.
3. همان، حديث 4989.
4. همان، حديث 4987.
5. سورة مباركه طه، آية شريفه 15.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

امتیاز: 
No votes yet
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 371