تعداد آيه ها، كلمه ها و حروف قرآن

قرآن کریم

 تعداد آيه ها، كلمه ها و حروف قرآن :

دانشمندان مسلمان براى به دست آوردن اطّلاعات موردنظر، تلاش هاى زيادى كرده اند; ولى هنوز هم در بين آن ها اختلاف نظر وجود دارد. اين اختلاف هم دليل دارد.

نوع خطّى كه قرآن با آن نوشته مى شود، اختلاف در تعيين كلمات و چگونگى جدا كردن آيه ها، از جمله دلايل اختلاف نظر دانشمندان است.

با اين همه، نظر درست تر درباره تعداد آيه هاى قرآن عدد ۶۲۳۶، درباره تعداد كلمات قرآن عدد ۷۷۴۳۷ و درباره تعداد حروف قرآن عدد ۳۲۱۱۸۰ يا ۳۲۲۷۷۰ است. براى تكميل اطلاعات آمارى شما بايد بگويم كه تعداد نقطه هاى قرآن نيز ۱۵۸۴۶۱ نقطه است.

منبع:پاسخگوئی به نامه های انتشار یافته توسط مركز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبليغات حوزه علميه قم

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.