احکام عبادات

روزه
قضای روزه فرد تازه بالغ شده 10:33 - 1396/05/05

- دختر نه ساله ای که به علت ضعف جسمانی توان روزه گرفتن ندارد، قضای آنها بر وی واجب نیست ولی باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

روزه
پرداخت کفاره برای ناتوان مالی و جسمی 10:29 - 1396/05/05

- کسی که روزه اش را به عمد افطار کرده، در صورت ناتوانی از پرداخت کفاره، باید هر چند مد می تواند، طعام به فقرا بدهد و اگر نتواند باید استغفار کند.

روزه
کیفیت ادای کفاره 09:12 - 1396/05/02

- ادای فوری کفاره روزه لازم نیست ولی نباید در به جا آوردن آن، کوتاهی کرد.

روزه
تأخیر در ادای کفاره 09:11 - 1396/05/02

- با تأخیر در کفاره روزه، چیزی بر آن افزوده نمی شود.

روزه
قضا و کفاره بیمار 09:10 - 1396/05/02

- اگر بیماری کسی که نتوانسته روزه بگیرد، در بین سال خوب شد، باید روزه ها را قضا کند.

روزه
کفاره انواع روزه 09:08 - 1396/05/02

- کفاره روزه نذر معین همان کفاره روزه خواری عمدی در ماه رمضان است.

روزه
قضای روزه پدر با استفاده از دارایی خودش 09:06 - 1396/05/02

- پسر بزرگ تر حق ندارد از دارایی های پدر برای ادای روزه های قضای او خرج نماید مگر پدر وصیت کرده باشد.

روزه
عدم آگاهی از روزه های قضای پدر 09:04 - 1396/05/02

- در صورت شک پسر بزرگ تر در وجود روزه قضای پدر، تکلیفی متوجه او نیست.

روزه
پسر دوم و قضای روزه پدر 09:03 - 1396/05/02

- در صورت وفات پسر بزرگ، قضای روزه های پدر بر سایر پسران واجب نیست.

نماز و روزه قضای پدر
قضای روزه پدر و مادر 09:02 - 1396/05/02

- پسر بزرگ باید نمازها و روزه های قضای پدر را قضا نماید.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام عبادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 108