احکام عبادات

تیمم
کیفیت تیمم 10:26 - 1396/10/16

- برای انجام تیمم، پس از زدن دست ها بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است، آن ها را بر صورت و دست ها می کشیم.

لباسشویی
شستن لباس نجس با ماشین لباسشویی 10:18 - 1396/10/16

- در صورتی که لباسشویی صرفا لباس ها را تمیز کرده و آبکشی نکند، باید قبل یا بعد از گذاشتن لباس ها در ماشین لباسشویی، لباس ها را آب کشید.

نماز، جماعت، اتصال
قطع شدن اتصال صفوف 10:09 - 1396/10/16

- طبق نظر مراجع معظم تقلیلد، در صورت قطع شدن اتصال صف جماعت و وجود فاصله بیشتر از یک قدم بزرگ، در صورتی که افراد صف اتصال، فورا اقتدا نکنند، نماز بقیه صحیح بوده ولی فرادا می شود.

تیمم، وضو، غسل
وضو گرفتن با تیمم بدل از غسل 10:06 - 1396/10/16

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، در صورتی که تیمم، بدل از غسلی باشد که کفایت از وضو می کند، کافی می باشد.

سفر، نماز، وطن
حکم نماز با عدول از قصد ده روز 10:04 - 1396/10/16

- پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی تمام در سفر، در صورت عدول از قصد ده روز نیز نمازها را تمام بخواند.

نجاست، لباس، غذا، نماز
گفتن نجاست خوراکی یا لباس به دیگری 06:34 - 1396/09/18

- اگر انسان، كسى را در حال خوردن چيز نجس یا نماز با لباس نجس ببیند، لازم نيست به او بگويد.

نماز، اداره، ساعت کار
نماز در ساعت کاری ادارات 06:32 - 1396/09/18

- نماز خواندن در ساعت کاری در ادارات اگر به اندازه زمان تعیین شده باشد، اشکال ندارد.

کفاره، مخیره
کفاره مُخیَّره 06:30 - 1396/09/18

- کفاره مخیره، در صورت افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان با چیز حلال، محقق می شود.

خمس، وام
خمس وام 09:14 - 1396/09/04

- اگر وام برای تهیه مصارف جاری زندگی مثل ماشین و منزل شود، خمس ندارد.

نماز، شریک، غصب
نماز در مکان شراکتی 09:12 - 1396/09/04

- نماز در مکان شراکتی بدون رضایت شریک، جایز نیست.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام عبادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 203