اجتهاد و تقلید

تقلید
رجوع در احتیاط واجب 08:12 - 1396/07/18

طبق نظر مقام معظم رهبری، در احتیاط واجب، باید به مجتهدی رجوع کرد که پس از مجتهد اعلم، در رتبه دوم و نسبت به دیگران اعلم است.

تقلید
رجوع به مرجع زنده 08:02 - 1396/07/17

کسی که با کسب اجازه از مرجع زنده، بر تقلید میت باقی مانده است، می تواند به مجتهد زنده رجوع نماید.

تقلید
شک یا تعارض در تشخیص اعلم 08:21 - 1396/07/12

طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورت تعارض در تشخیص اعلمیت مجتهد، در هر کدام احتمال اعلمیت داده شود، بنابر احتیاط واجب باید از او تقلید کرد.

تقلید
تقلید از اعلم 08:15 - 1396/07/12

طبق نظر مقام معظم رهبری، بنابر احتیاط واجب باید از مجتهد اعلم تقلید کرد.

بلوغ
دیدن خون و شک در بلوغ 10:30 - 1395/12/05

- خونی که دختری که شک دارد بالغ شده یا نه، ببیند؛ در صورت اطمینان به حیض بودن آن، حیض است.

مراجع تقلید مورد تایید جامعه مدرسین
رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهد میت 09:45 - 1395/10/08

- اگر در مسأله ای بعد از فوت مرجع تقلید به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته انجام دهد.

ولی فقیه
تقلید در موارد تفاوت نظر ولی فقیه و مرجع تقلید 09:57 - 1395/10/04

- در موارد اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید، اگر اختلاف در مسائل مربوط به اداره کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، باید از نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسائل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

سن تکلیف
تقلید ابتدایی از مجتهد میت 09:32 - 1395/10/03

- تقلید ابتدایی از مجتهد میت جایز نیست.

بقا بر تقلید میت
بقا بر تقلید میت اعلم 09:16 - 1395/10/03

- کسی که از مجتهدی تقلید می کرده که از دنیا رفته است و اکنون مجتهد زنده را اعلم از او می داند، باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند.

مرجع تقلید
بقا بر تقلید مرجع فوت شده 09:22 - 1395/10/02

- اگر مرجع تقلید انسان از دنیا برود و از مرجع زنده تقلید نکند، حکم عمل شخص بدون تقلید را دارد.

صفحه‌ها

Subscribe to اجتهاد و تقلید
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 130